facebook twitter

Avainsana: talousvesi

 • Avoimet työpaikat

  29.1.2018

 • Juotava hanavesi -kampanjan videosta uusia kieliversioita

  26.10.2017

  Onko laitokselle tai kuntaan tulossa kiinankielisiä vieraita? Tai haluaisitteko kertoa englanninkielellä hanavedestä? Yhteistyön myötä Juotava hanavesi -kampanjan videoista on saatu versiot myös englannin- ja kiinankielisillä teksteillä.

 • Talousvesiasetuksen muutos/STM

  18.8.2017

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muuttamiseksi

 • Hajavesiasetus/YM

  20.1.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella

 • Ammattiasiaa talousvedestä

  16.10.2017

 • Laboratoriopalveluiden varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitosten toiminta edellyttää jatkuvasti monia laboratoriotutkimuksia. Kriittisimpiä ovat tutkimukset, joita tarvitaan häiriötilanteissa talousveden akuutin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyden selvittämiseen.

 • Uhkakartoitus

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Laitosten tulee kartoittaa vesihuoltopalvelujensa toimivuutta uhkaavat tekijät, jotta niihin pystytään mahdollisimman hyvin varautumaan etukäteen uhkia poistamalla tai pienentämällä sekä niiden seurausten vaikutuksia lieventämällä.

 • Vesilaitoksen opas varavedenjakelun järjestämiseen

  20.10.2017

  Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Pohjoismaisen juomavesikonferenssin Call for abstracts

  13.12.2017

  Konferenssin esitysehdotusten jättöaikaa on jatkettu 11.12.2017 asti.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  15.1.2019

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2019 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Vesilaitokset toimittavat hyvälaatuista talousvettä

  24.1.2017

  Vuonna 2015 suurten vesilaitosten viranomaisvalvonnan talousvesinäytteiden tuloksista 99,99 prosenttia täytti lainsäädännössä määritellyt talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset.

 • Juotava hanavesi -kampanja 2017

  22.3.2017

  Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittavat hanketta, jossa toteutetaan tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle on myönnetty Suomi 100 -rahoitusta.

 • VnP 366/1994:n kumoamista/YM

  4.4.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

 • THL tiedottaa mikrobiologian rakenteen muutoksista

  21.11.2017

  Vesi ja terveys -yksikön asiantuntijat löytyvät jatkossa uudesta yksiköstä.

 • Pohjoismainen juomavesikonferenssi 11. – 13.6.2018 Oslo

  23.4.2018

 • Desinfiointiaineille biosidiasetuksen mukainen hyväksyntä

  21.11.2017

  Varmista, että vesihuoltolaitoksella käytettäville desinfiointiaineille ollaan hakemassa biosidiasetuksen mukaista hyväksyntää

 • Elintarvikkeiden ja talousveden riskit

  11.12.2017

  Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot.

 • Opas varavedenjakelun järjestämisestä

  11.12.2017

  Vesihuoltopoolin vuonna 2011 julkaisema opas vaihtoehtoisen vedenjakelun järjestämisestä.

 • Kiinteistöjen muovisten vesijohtojen laadussa isoja eroja

  12.1.2018

  Havainto tehtiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin kemikaalien liukenemista muoviputkista talousveteen. Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon.

 • Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen

  18.1.2018

  Kiinteistöjen vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Tämä käy ilmi Aalto-yliopistossa tehdystä diplomityöstä, jota varten tutkittiin hanavedestä otettuja vesinäytteitä 30 kiinteistöstä eri puolella Suomea. Veden juoksuttaminen poisti haitalliset metallipitoisuudet. Juoksuttaminen kannattaa varsinkin, jos vesi on seissyt useita tunteja tai jos vesikalusteet ovat alle vuoden ikäiset.

 • Venla tunnuslukujärjestelmään tiedot pikimmiten

  21.2.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan voi nyt syöttää edellisen vuoden eli vuoden 2017 tiedot. Tiedot on hyvä syöttää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.4.2018 mennessä. Samalla on syytä tarkistaa vuoden 2016 syötettyjen tietojen oikeellisuus.

 • Ilmoittaudu heti Vesilaitoshoitajien koulutuspäiville Hämeenlinnaan

  28.2.2018

  Ohjelmassa mm. uusia ohjeita näytteenotosta ja malli elintarviketeollisuuden ja vesihuoltolaitoksen välisestä talousvesisopimuksesta.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia opas

  31.1.2018

  Vesilaitostekniikka ja hygienia julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti vesilaitostekniseen ja talousvesihygieeniseen osaamistestiin valmentautumiseen.

 • Opas talousvesisopimuksen tekemiseen elintarviketeollisuuslaitoksen kanssa

  9.2.2018

  Yrityskohtaisesti räätälöidyn talousvesisopimuksen tekeminen on tarpeen erityisesti silloin, kun elintarviketeollisuusyrityksen toiminta on sellaista, että se ei kuulu vesihuoltolain (119/2001) soveltamisalan piiriin (vesihuoltolaki 2 §). Elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen malli ja laatimista koskeva opas hyväksyttiin Vesilaitosyhdistyksen hallituksen kokouksessa 14.12.2017.

 • Euroopan komissio ehdottaa uudistusta juomavesidirektiiviin

  5.2.2018

  Komission helmikuun alussa julkaiseman juomavesidirektiivin (98/83/EC) uudistusehdotuksen tavoitteena on parantaa juomaveden laatua ja taata vedenkäyttäjille enemmän tietoa ja parempi juomaveden saatavuus. Ehdotus ottaa huomioon juomavesidirektiivin REFIT-arvioinnin tulokset, eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Right2Water” sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

 • Talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä ohje

  1.3.2018

  Valvira on julkaissut kunnan terveydensuojeluviranomaisille ohjeen talousveden laadunvalvonnan perusteena olevan riskinarvioinnin hyväksymisestä.

 • Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivä huhtikuussa Tampereella

  17.4.2018

  Tampereella järjestetään huhtikuun lopulla, 24.-25.4. Muoviputkikoulutus ja Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät peräkkäisinä päivinä.

 • Tietosuoja-asiaa Oulun Lainsäädäntöpäivässä

  14.5.2018

  Oulussa 5.6. järjestettävässä Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivässä käsitellään laajasti tietosuoja-asioita sekä talousvesiasetuksen soveltamisoppaita ja vesihuoltolaitosten maksuja ja sopimuksia.

 • Tapaa Pohjoismaiden juomavesialan ammattilaiset Oslossa

  25.5.2018

  Konferenssin rekisteröinnin dedline on 1.6. klo 15.00.

 • Talousvesiasetuksen päivitetty soveltamisohje on julkaistu

  21.5.2018

  Valviran julkaisemassa päivitetyssä talousvesiasetuksen soveltamiohjeessa on otettu huomioon talousvesiasetukseen lokakuussa 2017 tulleet muutokset.

 • Asetuksen muutos velvoittaa parantamaan talousveden riskienhallintaa

  16.10.2017

 • Porvoon veden laitospäällikkö Elina Antila palkittiin vesilaitosten toiminnan kehittämisestä

  23.5.2018

  Vuoden 2018 Kemira-palkinto on myönnetty Porvoon veden laitospäällikkö Elina Anti-lalle vesilaitosten toiminnan kehittämiseksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Palkintoraa-ti piti esimerkillisenä Antilan aktiivista osallistumista alan oppaiden laatimiseen ja ve-silaitosten kouluttamiseen.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  14.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  19.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Pohjavedelle esitetään uusia ympäristönlaatunormeja

  5.9.2018

  Suomen ympäristökeskus esittää tuoreessa selvityksessä pohjaveden ympäristönlaatunormien asettamista räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX sekä PFAS-yhdisteille, jotka ovat mahdollisesti haitallisia terveydelle.

 • Vesilaitostekniikka ja hygienia -opas on päivitetty

  22.10.2018

  Vesityökortin suorittamiseen tarkoitetun VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -julkaisun päivitetty 5. painos on nyt myynnissä. Ruotsinkielisen Vattenverksteknik och hygien -julkaisuun saadaan päivitetty painos lokakuun lopulla.

 • Kalvosuodatuksella voidaan tehostaa orgaanisen aineksen poistoa pintavedenkäsittelyssä

  8.10.2018

  Aalto-yliopistossa toteutetussa tukimuksessa selvitettiin nanosuodatuksen soveltuvuutta orgaanisen aineksen poistoon pintavettä raakavetenä käyttävällä vedenpuhdistuslaitoksella. Tutkittuja prosesseja tarkasteltiin tuotetun veden laadun sekä prosessin operoinnin ja ympäristövaikutusten kautta. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto oli yksi hankkeen rahoittajista.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

  1.11.2018

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.

 • Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee

  14.11.2018

  Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018 tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.

 • Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla

  28.11.2018

  Suomen ympäristökeskus kehottaa seuraamaan ja arvioimaan veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea.

 • Vesihuollon biosidit lupamenettelyjen piiriin

  23.8.2016

  (Julkaistu VVY:n kotisivuilla 23.8.2016) Desinfiointiaineet, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen vesien puhdistuksessa, ovat biosideja. Jotta biosidien käyttö olisi asianmukaista ja turvallista, biosidien käyttöön liittyvät riskit ja tehokkuus arvioidaan.

 • Suomalainen talousvesi on laadultaan erinomaista

  15.1.2019

  Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tiedotteessa kerrotaan, että yli 99,99 prosenttia kaikista talousvesitutkimusten tuloksista täytti talousveden laatuvaatimukset.

Jaa sivu:

Tulosta