Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kehittämisrahasto

Kehittämisrahasto edistää vesihuoltoalan tutkimusta ja kehittämistä

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tarkoituksena on rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Rahoituksen tulee edistää mahdollisimman laajasti erilaisten vesihuoltolaitosten kehittymistä.

Kehittämisrahasto on vesihuoltolaitosten yhteinen panostus alan kehittymiselle. Vuonna 2003 perustetun rahaston myötä aiemmin vaatimattomalla tasolla ollut alan yhteinen panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanut merkittävästi. 

Rahaston jäseniä ovat kaikki Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 0,1 senttiä per myyty vesikuutiometri. Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä kehittämishankkeisiin. Rahaston hallintokuluista huolehtii Vesilaitosyhdistys.

Kehittämisrahaston varojen käytöstä päättää ja toimintaa ohjaa rahaston jäseniä edustava toimikunta.

Kehittämisrahasto rahoittaa kahdenlaisia hankkeita:

 • Laitoslähtöiset hankkeet toteutetaan vesihuoltolaitosten havaitsemista tarpeista lähtien ja VVY:n asiantuntijaryhmien valmistelemina.

Vesihuoltolaitokset voivat saattaa kehittämistarpeensa Kehittämisrahaston tietoon olemalla yhteydessä Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoihin.

 • Yleisen haun hankkeita rahoitetaan kaksi kertaa vuodessa kaikille avoimiin hakuihin tulevien hakemusten joukosta.

Vuodesta 2013 lähtien Kehittämisrahasto on julkistanut painopistealueet, joilta yleisen haun hakemusia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. Painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnasta pidettin 3.9.2021 rahoituksen hakijoille suunnattu tietoiskuwebinaari. Voit tutustua tapahtuman PDF-muotoiseen esitykseen tästä linkistä.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle toimitettaville yleisen haun hankkeille toteutettiin syksyllä 2021 ennen varsinaista hakua hankesuunnitelmaluonnosten ennakkokommentointi. 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakuun suunnatuille hankehakemuksille toteutetaan ennen varsinaista hakua ennakkokäsittely, jossa Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmät tutustuvat hankesuunnitelmiin ja antavat niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Ennakkokäsittelyn tarkoituksena on parantaa suunnitelmien laatua, ohjata hankkeiden valmistelijat laatimaan vesihuoltolaitoksia laajasti hyödyttäviä hankkeita ja ottamaan huomioon Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeille asetetut painopisteet ja kriteerit. Hakijoille annettavissa kommenteissa heitä voidaan myös ohjata yhteistyöhön muiden saman aiheen parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Hakemusten ennakkokäsittely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2021 kokeiluna. Saatujen kokemusten pohjalta hakemusten ennakkokäsittely kehitetään vakituiseksi menettelytavaksi. 

Ennakkokäsittelyssä mukana olleet hankehakemukset tulee toimittaa vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hakuun 13.10.2021 mennessä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, puh. 09 8689 0116, saijariina.toivikko(a)vvy.fi

 

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan ovat vuosina 2021-2022 seuraavat:  

 • Kohti resurssiviisasta ja ilmastoneutraalia vesihuoltoa. Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen.
 • Kestävä, turvallinen ja toimintavarma vesihuolto. Verkosto- ja laitosomaisuuden ylläpito, hallinnan kehittäminen ja laadun hallinta.
 • Vesihuolto osana bio- ja kiertotaloutta. Lietteen hyötykäytön edistäminen ja ravinteiden kierrätys.
 • Asiakaskeskeinen, näkyvä ja vetovoimainen vesihuolto. Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet.
 • Digitalisoituva ja tiedolla johdettu vesihuolto. Vesihuollon toiminnan ohjaus, jatkuvuus ja turvallisuus.
 • Vesihuoltoala uudistuu. Vesihuoltoalan toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyötä uudistavat hankkeet.

Hyväksytty VVY:n vuosikokouksessa 14.4.2011

 

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vuosikokous on hallituksen 11.3.2003 tekemään esitykseen perustuen perustanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston. Rahaston tarkoituksena on rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä.

 

Rahastoon kuuluvat kaikki Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet. Rahaston varat muodostuvat yhdistyksen varsinaisten jäsenten vuosittain maksamista kehittämisrahastomaksuista sekä muilta saaduista lahjoituksista ja avustuksista. Kehittämisrahastomaksun suuruudesta päättää vuosittain Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous.

 

Kehittämisrahastomaksun perusteena on jäsenlaitoksen kahta vuotta aiemmin kalenterivuonna myymä vesimäärä. Yhdistyksen jäsenen ollessa vain vesilaitos tai vain viemärilaitos kehittämisrahastomaksun suuruus on puolet täydestä maksusta. Ainoastaan viemärilaitoksena toimivan laitoksen kehittämisrahastomaksun perusteena on kahta vuotta aiemmin kalenterivuonna laskutettu jätevesimäärä. Tukkuvesitoimintaa tai tukkujätevesitoimintaa harjoittavan laitoksen kehittämisrahastomaksun suuruus on neljäsosa täydestä maksusta. Kehittämisrahastomaksu on enintään saman jäsenen Vesilaitosyhdistyksen jäsenmaksun suuruinen. Kehittämisrahastomaksut kerätään vuosittain yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

 

Vesilaitosyhdistyksen hallitus nimeää kahdeksi vuodeksi kerrallaan toimikunnan, joka päättää rahastosta myönnettävien avustusten jakamisesta ja ohjaa rahaston toimintaa. Toimikuntaan kuuluu jäsenlaitosten edustajia ja Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmien jäseniä. Toimikunta voi delegoida osan tutkimusrahoituksesta päättämisestä yhdistyksen toimistolle.

 

Rahaston hallinnosta huolehtii Vesilaitosyhdistys. Yhdistyksen toimitusjohtaja määrää toimikunnalle sihteerin. Rahaston hallinnon kulut katetaan yhdistyksen varoista.

Rahastosta voidaan hakea tukea vesihuoltolaitosten käytännön toiminnan kannalta hyödyllisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston julkaisee painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan. 

Varoja myönnetään ensisijaisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.

Rahoitushakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. Rahoitusta hakevan tulee täyttää ja lähettää hakemuslomake. Lomakkeeseen pitää liittää tiivis rahoitushakemus. Ks. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitushakemuksen sisältö.  Hakuaika päättyy helmikuun tai syyskuun lopussa.

Yksittäisen hankkeen rahoituksesta on mahdollista sopia erityisen painavista syistä myös erikseen.

Kehittämisrahaston rahoitusosuus voi olla enintään puolet koko yleisen haun hankkeen budjetista. Myönnön yhteydessä sidotaan varat koko hankkeen keston ajaksi, jolloin hakijan ei tarvitse hakea toistamiseen rahoitusta samalle hankkeelle.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoitusosuus sisältää rahoitusosuuden laskutuksen yhteydessä laskutettavan arvonlisäveron. Jos hakijataho ei ole arvonlisäverovelvollinen ja voi laskuttaa kehittämisrahaston rahoitusosuuden ilman ALV:ia, se pyydetään ilmoittamaan hakemuslomakkeella.
Hankkeesta rahoituksen saajalle aiheutuneisiin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan sisällyttää hankkeen budjettiin ainoastaan siltä osin, kun toteuttajalla ei ole vähennysoikeutta veroon.

Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka nimittää Vesilaitosyhdistyksen hallitus.

Yleisen haun hankkeiden arvioinnissa ja päätöksissä noudatetaan ensisijaisesti seuraavia kriteerejä:

 • hankkeiden tulee olla vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa
 • rahaston varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat olleet aktiivisia
 • rahastosta myönnetään varoja enintään puolet koko hankkeen budjetista
 • myönnön yhteydessä sidotaan varat koko hankkeen keston ajaksi, jolloin hakijan ei tarvitse hakea toistamiseen rahoitusta samalle hankkeelle
 • rahoitettavan hankekokonaisuuden tulee hyödyttää laaja-alaisesti ja tasapuolisesti erikokoisia laitoksia vesihuollon eri osa-alueilla
 • rahoitusta pyritään kohdistamaan tasapuolisesti eri hakijaorganisaatioille
 • rahaston varoilla ei tueta yritystoimintaa
 • rahoituspäätösten yhteydessä pyritään huomioimaan rahoitusosuuden vaikutus päärahoittajan rahoituspäätöksiin
 • rahoitettujen hankkeiden tulosten tulee olla julkisia
 • rahasto ei myönnä matka-apurahoja

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminnasta pidettin 3.9.2021 rahoituksen hakijoille suunnattu tietoiskuwebinaari. Voit tutustua tapahtuman PDF-muotoiseen esitykseen tästä linkistä.

Alla olevassa linkissä on hakemuslomake, jolla haetaan Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta yleisen haun hankkeelle. Hakemus tulee jättää kevään hakuun helmikuun loppuun mennessä ja syksyn hakuun syyskuun loppuun mennessä.

Avaa hakemuslomake tästä linkistä. 

Mikäli hakemuslomake ei aukea linkistäkään, kannattaa avaamista kokeilla käyttämällä Internet-selaimena Google Chromea. )
 

Hankkeiden seuranta

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedot esitetään tiiviisti Kehittämisrahaston verkkosivuilla olevassa hankerekisterissä. Hankkeiden yhteyshenkilöitä pyydetään sähköpostitse päivittämään hankkeen tietoja rekisteriin muutaman kerran vuodessa.

Hankkeiden etenemistä seurataan Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmissä pääsääntöisesti hankerekisterin kautta.

Kehittämisrahaston rahoituspäätös on voimassa, mikäli hanke toteutuu sisällöltään hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja esitetyssä laajuudessa. Rahoitusta saavan hankkeen yhteyshenkilön tulee ilmoittaa Vesilaitosyhdistyksen hankevastaavalle, mikäli hanke peruuntuu tai sen toteutus muuttuu hakemuksessa esitetystä.

Rahoituspäätös raukeaa, mikäli hanke ei ole käynnistynyt tai sen etenemisestä ei ole raportoitu kahden vuoden aikana.

 

Rahoituksen maksaminen

Kehittämisrahaston rahoitusosuus maksetaan pääsääntöisesti, kun hanketta seuraava Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston edustaja (hankevastaava) on hyväksynyt hankerekisteriin kirjatut hankkeen tiedot ja hankkeen suomenkielisen loppuraportin. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Kehittämisrahaston hankerekisterissä.

Hankkeiden rahoitusosuus maksetaan Kehittämisrahastolle osoitettavaa laskua vastaan. Myönnetty rahoitusosuus sisältää pääsääntöisesti laskutettavan arvonlisäveron. Myönnetty rahoitusosuus voidaan maksaa arvonlisäverottomana siinä tapauksessa, että rahoitusta saavalla taholla on mahdollisuus osoittaa Kehittämisrahastolle arvonlisäveroton lasku.

Hankkeesta rahoituksen saajalle aiheutuneisiin kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero on tukikelpoista ainoastaan siltä osin, kun toteuttajalla ei ole vähennysoikeutta veroon.

Rahoitusosuuden maksamiseksi rahoitusta saaneen tulee toimittaa Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle osoitettu lasku. Laskusta tulee käydä ilmi hankkeen nimi, rahoituspäätöspäivä ja Vesilaitosyhdistyksen hankevastaava. Laskutus mieluiten verkkolaskuna.

 • verkkolaskutustiedot: Y-tunnus 0202570-3, OVT/verkkolaskuosoite: 003702025703, Operaattori: Nordea, Välittäjän tunnus: NDEAFIHH
 • paperilasku osoitteeseen: Vesilaitosyhdistys, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki.

Opinnäytetöinä tehtävien hankkeiden mahdolliset apurahat voidaan maksaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla: oppilaitoksen stipendirahastoon, suoraan hankkeelle tai veronalaisena apurahana suoraan opinnäytetyön tekijälle.

Kehittämisrahaston tavoitteena on edistää koko vesihuoltoalan kehittymistä tutkimus- ja kehittämistyötä tukemalla. Rahoitettujen hankkeiden tulosten tuleekin olla julkisia. Hankkeista tiedottamalla pyritään varmistamaan, että hankkeissa saatu tieto leviäisi mahdollisimman laajalle vesihuoltokenttään.

 

Hankkeista tiedotus

Valmistuneista hankkeista tiedotetaan Vesilaitosyhdistyksen uutiskirjeessä ja verkkosivuilla. Kehittämisrahaston verkkosivuilla esitetään hankelomakkeen lisäksi myös hankkeen laajempi loppuraportti. Lisäksi rahoitusta saaneiden toivotaan esittelevän hankkeiden tuloksia esimerkiksi Vesihuoltopäivillä, Vesilaitosyhdistyksen koulutustilaisuuksissa sekä muissa tilaisuuksissa ja alan julkaisuissa.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tulee mainita hankkeiden rahoittajana. Esityksissä ja julkaisuissa toivotaan käytettävän Kehittämisrahaston logoa.

Rahasto kannustaa hankkeita julkaisemaan tuloksia myös kansainvälisellä foorumilla, mutta ei myönnä varsinaista matkarahoitusta. Kansainvälisissä tilaisuuksissa voi käyttää Kehittämisrahaston englanninkielistä logoa.

Hanketietojen päivitys

Alla olevasta linkistä aukeaa lomake, jonka kautta Kehittämisrahastolta rahoitusta saavat pääsevät päivittämään hankkeensa tietoja. Lisää linkin kautta aukeavaan kenttään hankkeen yhteyshenkilölle sähköpostitse lähetetty palvelutunnus lomakkeen avaamiseksi.

Tiedot on suositeltavaa päivittää kaksi kertaa vuodessa. Hankkeen valmistuessa päivitä hankkeen tiedot, liitä hankerekisteriin hankkeessa valmistunut raportti ja ole yhteydessä hankkeen seuraajaan VVY:ssä. 

Avaa sivu tästä linkistä.

Hankelomake toimii parhaiten Google Chrome -selaimella.


 

Rahastolta rahoitusta saaneita hankkeita koskevissa esityksissä ja julkaisuissa toivotaan käytettävän Kehittämisrahaston logoa.

Rahasto kannustaa hankkeita julkaisemaan tuloksia myös kansainvälisellä foorumilla, mutta ei myönnä varsinaista matkarahoitusta. Kansainvälisissä tilaisuuksissa voi käyttää Kehittämisrahaston englanninkielistä logoa.

Kehittämisrahaston tilaamien julkaisuiden kirjoittaja vastaavat siitä, että aineisto ei sisällä kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaa. Kirjoittaja vastaa siitä, että julkaisussa käytetään asianmukaisesti lähdeviittauksia ja lähdeluetteloa. Teksti ei voi olla plagioitua.

Julkaisulupa täytyy olla myös julkaisuun tuleviin kuviin ja piirroksiin yms. Suosittelemme käyttämään itse otettuja kuvia ja itse tehtyjä kuvioita. Toiveena on, että julkaisun teemasta riippuen, julkaisussa on 1-2 asiaa havainnollistavaa kuvaa tai kuviota. Rahoituksen saaneiden tulee sopia hankkeen ohjausryhmän ja yhteyshenkilön kanssa sopivasta kuvitustavasta ja kuvien määrästä.

Rahoitusta saaneiden hankkeiden raporttien, julkaisuiden ja aineistojen muotoilu

On tärkeää, että uudet aineistot saadaan mielekkäästi osaksi tiedonluomisen jatkumoa ja osaksi tiedonhallintaa. Kehittämisrahaston kaikki julkaisut, raportit, tutkimukset yms. aineistot tulee tehdä vakiomuotoisen julkaisuohjeen mukaan. Näin rahaston varoista tuotetuille aineistoille saadaan yhtenevä ulkoasu, kuten fontti, sivunasettelu ja rakenne. Rahoituksen saaneiden tulee pyytää sähköpostilla lähetettävä julkaisuohje/pohja yhteyshenkilöltään. Yhteyshenkilön kanssa sovitaan myös aineiston mahdollisesta julkaisusta VVY:n julkaisu- tai monistesarjassa. Mikäli hankkeesta toteutetaan julkaisu, muistathan varautua budjetissa kuvailulehden käännökseen. Tyypillisesti julkaisussa on tiivistelmä suomeksi ja ruotsiksi, joidenkin hankkeiden kohdalla päädytään tekemään tiivistelmä myös englanniksi.

Muista mainita myös julkaisussa, että hanke on saanut Kehittämisrahston rahoitusta.

 

Muistilista:

1. Pyydä VVY:n julkaisuohje/pohja yhteyshenkilöltäsi.

2. Varaudu hankkeen budjetissa julkaisun kuvailulehden käännöskuluihin.

3. Käytä vain ainiestoa johon sinulla on julkaisulupa. Miellään itse otettuja kuvia tai itse tehtyjä kaavioita.

3. Toimita valmis julkaisu VVY:n yhteyshenkilölle Word- ja pdf-tiedostona.

 

 

Vesilaitosyhdistyksen jäsenrekisterin ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisterin tietosuojaseloste.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteri

Hankerekisteri aukeaa alla olevasta linkistä. Voit etsiä hakusanalla tai valita "näytä lisää hakuehtoja" ja valita vasemmasta valikosta aihepiirin: talousveden hankinta ja käsittely, verkostot, jätevedet, lietteet, hallinto ja talous tai muut. Oikealla olevasta valikosta voit valita hakukriteeriksi hankkeen nimen, toteuttajaorganisaation, hankkeen muut toteuttajat tai avainsanat.

https://vvy.etapahtuma.fi/Hankkeet-selaus-2

 

Jaa sivu:

Tulosta