Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Muiden julkaisut

Keväällä ja kesällä 2022 tälle sivulle kootaan tiedossamme olevat keskeiset muiden tahojen vesihuoltoa ja vesihuoltolaitoksia käsittelevät julkaisut.

Olemme keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan. Pääset VVY:n verkkokauppaan tästä linkistä: Verkkokauppa.  Verkkokaupassa on sekä myynnissä olevat että maksutta ladattavat julkaisut.

xxx

Muutoksenhakuopas, 2020 
Kuntaliiton Muutoksenhakuopas on tarkoitettu käytännön käsikirjaksi kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Julkaisussa on paitsi lainsäädännön soveltamisohjeita käytännön ongelmiin myös korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä ja ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia. Muutoksenhakuopas on maksullinen ja sen voi tilata Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/509511-muutoksenhakuopas-2020

Velan vanheneminen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto sivuilta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/perinta-ja-maksujarjestelyt/velan-vanhentuminen/

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen, 2016
Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -opas on Kuntaliiton toteuttaman Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projektin tuotos. Oppaan tavoitteena on kannustaa kuntia vesihuollon systemaattiseen kehittämiseen, korostaa maankäytön suunnittelun näkökulmia vesihuollon kehittämisessä, tuoda vesihuollon palvelutason määritteleminen osaksi vesihuollon kehittämistä sekä laatia kuntien käyttöön vesihuollon kehittämissuunnitelman sisältömalli. Maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1739-vesihuollon-kehittaminen-ja-ohjaaminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa, 2016
Päättäjille suunnattu tiivistelmä Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen oppaasta. Sisältää tiivistetysti ohjeita palvelutason määrittämiseen sekä kehittämissuunnitelman suositellun sisällön. Maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1740-vesihuollon-kehittamissuunnitelma-ja-palvelutason-maaritteleminen

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille, 2018
Tampio, Elina; Vainio, Markku; Virkkunen, Elina; Rahtola, Mikko; Heinonen, Sampsa. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-606-3

Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä 2018
Vieno, Niina; Sarvi, Minna; Salo, Tapio; Rämö, Sari; Ylivainio, Kari; Pitkänen, Tarja; Kusnetsov, Jaana. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-661-2

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, Kuvaus hyvistä menettelytavoista, 2018
Toimittanut: Ari Kangas. Julkaisusarja: Ympäristöministeriön raportteja 19/2018. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4807-1

EU Reference document Good Practices on Leakage Management, 2015
EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM, PDF-Main Report
EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM, PDF-Case Study document
EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM,PDF-Dissemination plan

Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa, 2008
Vesi-Instituutti WANDERin julkaisussa on perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä talousveden laadun merkityksen arvioimiseksi materiaalien kestävyydelle. Linkki SAMK.fi sivulle: Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa 


Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä, 2018
Markus Sillanpää, Julia Talvitie, Maiju Lehtiniemi ja Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä pdf-tiedosto.

Elintarvikkeiden ja talousveden riskit, 2013
Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot. Raporttiin valitut kemialliset yhdisteet ovat olleet viime vuosina mukana elintarvikkeiden ja/tai talousveden riskinhallintaa käsittelevissä valmisteluissa tai toimenpiteissä sekä kansallisella että EU-tasolla. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/julkaisusarjat/julkaisuja/elintarvikkeiden_ja_talousveden_kemialliset_vaarat.pdf

Hulevesiopas, 2012
Kuntaliiton Hulevesiopas on ensisijassa tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille, tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille. Hulevesioppaan rahoituksesta ja työn ohjauksesta vastasi työryhmä, jossa oli edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksestä, Finanssialan keskusliitosta sekä Vantaan, Porin, Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Tampereen kaupungeista ja näissä kaupungeissa toimivista vesihuoltolaitoksista.  Oppaan sisällön laadinnassa on ollut mukana useita eri tahojen asiantuntijoita. Voit ladata oppaan Kuntaliiton verkkokaupasta: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2714


Opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan, 2019
Tukesin oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

 

Jaa sivu:

Tulosta