facebook twitter

Ammattiasiaa jätevesistä

Toimivassa vesihuoltopalvelussa jätevesien käsittelyn ja johtamisen ratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja niitä kehitetään ympäristövaatimuksia vastaavasti myös ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen.

Taajamissa jätevedet kootaan vesihuoltolaitoksen viemäreihin johdettaviksi edelleen käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamoille. Suomessa on noin 350 ympäristöluvanvaraista yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa (asukasvastineluku >100).

Useimmilla puhdistamoilla Suomessa on käytössä mekaanis-biologis-kemiallinen prosessi. Puhdistamolla kiinteässä muodossa olevat aineet erotellaan mekaanisesti, fosfori saostetaan kemiallisesti ja orgaaninen aines sekä typpi poistetaan biologisesti.

Vuonna 2015 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot poistivat fosforikuormituksesta 96 % ja typpikuormituksesta 61 %. Vesistöihin kohdistuvasta ravinnekuormituksesta noin 4 % fosforista ja 15 % typestä on peräisin yhdyskuntien jätevesistä.

Puhdistamotoiminnan sivutuotteena muodostuu ravinteita ja orgaanista ainetta sisältävää puhdistamolietettä noin 900.000 tonnia vuodessa. Noin 70 % puhdistamolietteestä  mädätetään. Puhdistamolietteistä valmistetaan käsittelemällä lannoitevalmisteita, joita voidaan hyödyntää maataloudessa ja viherrakentamisessa.  Vuonna 2016 lietteen maatalouskäyttö oli noin 40 % ja noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoinnin osuudet olivat alle 10 %. Ks.Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

VVY:n viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. VVY:n Viemärilaitosryhmään voit tutustua tästä linkistä.

 

 

VVY:n asiantuntijapalvelut hulevesiin, jätevesien ja lietteen laatuun ja tutkimukseen liittyvissä asioissa: vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko puh. (09) 8689 0121, saijariina.toivikko(a)vvy.fi, twitter: @SToivi

Avainsanat: jätevesi, liete,hulevesi

 

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla tarjouspyyntöasiakirjat  

Hankintailmoitus 20.7.2020

Hankkeessa kilpailutettavista laboratoriopalveluista on julkaistu hankintailmoitus osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/31444/notice/51048/overview

Hankinta-asiakirjat on saatavilla ilmoituksen yhteydestä ja ne on myös ladattavissa alla olevista linkeistä.

Tarjoukset tulee toimittaa liitteineen 19.8.2020 16:00 mennessä sähköisesti osoitteeseen hankinnat@vvy.fi

11.8.2020 Vastaukset hankinta-asiakirjoista esitettyihin kysymyksiin:

 1. Lasketaanko tarjoavan laboratorion kanssa samaan konserniin kuuluvat, mutta ulkomailla omalla y-tunnukselle toimivat laboratoriot alihankkijoiksi vai katsotaanko ne kuuluvaksi samaan yksikköön tarjoavan laboratorion kanssa?

Vastaus: Samaan konserniin kuuluvat oman y-tunnuksen omaavat yritykset katsotaan erillisiksi toimijoiksi. Hankintayksikkö korostaa, että kyseisessä tapauksessa voi olla kyse joko alihankkijasta, jonka voimavaroihin tarjoaja viittaa hankintayksikön asettamien vaatimusten täyttämisessä tai alihankkijasta, jonka voimavaroja tarjoaja ei hyödynnä. Jälkimmäisessä tilanteessa tarjoaja itse täyttää hankintayksikön asettamat vaatimukset, mutta käyttää sopimuksen toteuttamisessa alihankkijoita. Jos tarjoaja käyttää sellaisia alihankkijoita, joiden voimavaroihin se viittaa hankintayksikön asettamien vaatimusten täyttymisessä, on kyseessä ns. voimavara-alihankkijan käyttäminen. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa tarjoaja viittaa toisen yrityksen referensseihin täyttääkseen hankintayksikön asettaman referenssivaatimuksen. Tällöin myös näiden voimavara-alihankkijoiden täyttää oma ESPD-lomake. Muiden alihankkijoiden osalta ei tarvitse täyttää erikseen ESPD-lomaketta.

 1. Ilmoitetut määritysrajat ovat erittäin alhaiset jätevesille. Tästä johtuen ne voivat käytännössä analysoinnin aikana nousta ja jopa merkittävästi. Onko tarjouskilpailussa määritysrajoja asetettaessa otettu huomioon, että alhaisista määritysrajoista johtuen voi kilpailusta jäädä pois sellaisia laboratorioita, jotka pystyisivät kuitenkin analysoimaan luotettavasti jätevesiä tarkoituksen mukaisilla määritysrajoilla?

Vastaus: Hankintayksikkö on tietoinen siitä, että jätevesinäytteet sisältävät haitta-aineiden analysointia häiritseviä aineita. Tästä syystä hankkeessa tehtiin esiselvitys, jossa selvitettiin aineiden analyysien määritysrajoja jätevesimatriisissa. Lisäksi aineiden määritysrajojen suuruuteen vaikuttaa myös lainsäädännön velvoitteet analyysien laatuvaatimuksista. Näihin perustuen on päädytty tarjouspyynnön mukaisiin määritysrajoihin. 

 1. Näyteastioiden ja näytekuljetusten huomioimiseksi tarjouksessa ja käytännön järjestelyissä, olisi hyvä tietää näytteenottopisteiden sijainnit/osoitteet.

Vastaus: Hankkeessa on mukana seuraavat vesihuoltolaitokset, joiden jätevesistä otetaan näytteet:

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

HSY (Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot)

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

Kouvolan Vesi

Kuopion Vesi

Kymen Vesi Oy

Lahti Aqua (Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamot)

Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Napapiirin Energia ja Vesi

Oulun Vesi

Porin Vesi

Riihimäen Vesi

Seinäjoen Energia Oy

Turun seudun puhdistamo Oy

Vaasan Vesi

 1. Tarjouksessa pyydetään ESPD-lomake myös voimavara-alihankkijalta. Onko tätä varten olemassa oma versio vai täytetäänkö sama ESPD-lomake alihankkijoiden toimesta?

Vastaus: Voimavara-alihankkijoiden osalta täytetään sama ESPD-lomake kuin tarjoajan on täytettävä.

 1. Onko ESPD-lomakkeesta saatavilla englanninkielistä versiota?

Vastaus: Englanninkielisen ESPD-lomakkeen voi ladata osoitteesta: https://bit.ly/2V7gSbP (sivun alareunassa otsikon ”Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla tarjouspyyntöasiakirjat” alla).

 1. Tiedustelisin, että kuinka tuo ESPD täytetään? En onnistunut tekemään muutoksia tuohon PDF:ään.

PDF-lomakkeen voi täyttää haluamallaan tavalla. Lomakkeessa ei ole  automaattisia kohtia tekstin syöttöön. Esimerkiksi adobe acrobat standard -ohjelmalla voi kirjoittaa PDF-lomakkeeseen. Lomakkeen voi myös tulostaa, täyttää käsin ja skannata tarjouksen liitteeksi.

 

Tarjouspyyntö 15072020

Liite 1 Sopimusluonnos

Liite 2 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Liite 3 ESPD lomake

Liite 4 Tarjouslomake (Excell-tiedosto) 

Liite 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa

Liite 6 Tietosuojaseloste VVY:n hankinnat

ESPD-lomake englanniksi


 

Lisäkirje 30.4.2020

On käynyt ilmi, että ESPD-lomake (liite 3) toimii virheellisesti ja poistaa jo syötettyjä tietoja. Pyydämme tarkistamaan lomakkeen tiedot ja  täyttämään tiedot käsin tai muulla tavoin (esim. tekstityökalua hyödyntäen).

 

Tarjouspyyntö/Hilma

Liite 1 Sopimusluonnos

Liite 2 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Liite 3 ESPD lomake

Liite 4 Tarjouslomake (Excell-tiedosto) 

Liite 5 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa

Liite 6 Tietosuojaseloste VVY:n hankinnat

 

 

 • VVY:n julkaisu- ja monistesarjan julkaisut voit tilata verkkokaupasta.
 • VVY:n ja muiden alan toimijoiden toteuttamia kyseiseen teemaan liittyviä vapaasti ladattavissa olevia ohjeita ja malleja löydät sivuiltamme kohdasta "Ohjeet ja julkaisut" valitsemalla "Jätevede ja lietteet".
 • Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeiden julkaisuihin voit tutustua Hankerekisterissä tästä linkistä: Hankerekisteri.

 

Luettelo VVY:n julkaisusarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista

nro 50 Teollisuusjätevesiopas – Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 4. painos, 2016

nro 69 Finnish Industrial Wastewater Guide (Teollisuusjätevesiopas englanniksi), 2018**
 

Luettelo VVY:n monistesarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista:

nro 8 Ravinteidenpoiston tehostaminen, 2001

nro 24 Haitallisten aineiden esiintyminen suomalaisissa yhdyskuntajätevesissä, 2008

nro 34 Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla, 2014**

nro 35 Selvitys jätevesiohituksista, 2015**

nro 39 Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015**

nro 41 Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015, 2015**

nro 42 Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016**

nro 46 Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus **

nro 48 Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, Taustaraportti**

nro 50 Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018**

nro 56 Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen**

 

 ** Julkaisu on maksuton ja ladattavissa VVY:n verkkokaupasta

 

Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta


Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen, jossa kerrotaan puhdistamomullan hyödyistä sekä siihen liittyvistä riskeistä.

Suomessa puhdistamolietteet sisältävät noin 11 % kaikista kierrätysbiomassojen fosforista. Käyttämällä puhdistamomultaa saadaan luonnollinen fosfori takaisin kiertokulkuun ja edistetään kiertotaloutta.  Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta -esite löytyy tästä linkistä.  

 

Vaarallinen jäte

Muistutetaan yhdessä, että vaarallinen jäte ei kuulu viemäriin.

Suomen Kiertovoiman ja yhteistykumppaneiden vuosina 2018–2019 toteuttamassa vaarallisen jätteen kampanjassa tuotettiin materiaaleja jätelaitosten sekä hankkeen ohjausryhmän taustaorganisaatioiden käyttöön. Vesilaitosyhdistys on kampanjan yhteistyökumppani ja VVY:n varsinaiset jäsenet voivat hyödyntää kampanjan aineistoja viestinnässään. 

Koko aineisto on käytettävissä 15.4.2019 alkaen. Joitakin kamapanjan elementtejä on mahdollista käyttää jo maaliskuusta alkaen. Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet saavat linkin aineistoon VVY:n jäsensivuilta (ekstranet). Lisätietoja VVY.n tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi

Katso myös uuteinen aiheesta: kampanjamateriaalit jäsenlaitoksille. 

 

Kotitalouksien kemikaalien käytön vähentäminen

Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. On tärkeää, että emme kuormita viemäriä (pytty, suihku, lavuaari) ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä.  Avainasemassa ovat arjen valinnat, kuten ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö tai pesuaineiden oikea annostelu.

Pytty-kampanjasivu www.pytty.fi

Youtube-tilillä on kampanjoidemme videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw

Löydät videot myös kätevästi käyttämällä Youtubessa hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”.

 • Vessapuhuttelu 55 sek.
 • Lyhyt 1/Vaaralliset jätteet
 • Lyhyt 2/Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita 
 • Lyhyt 3/Lääkkeet 

Isännöitsijäesitteet

Esitteitä voi esimerkiksi jakaa kerrostaloasuntoihin ja tulostaa asuntojen ilmoitustauluille.

isannoitsija suomi ruotsi englanti (pdf) 

isannoitsija suomi englanti venaja (pdf) 

isannoitsija venaja somali arabia (pdf) 

Esitteet

Pytty-esitteen voi lähettää vesilaskun mukana. Esitteessä kerrotaan tukkivista aineista.

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Suomi (pdf) 

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Ruotsi (pdf) 

 

Puhtaan veden tekijät

Jätevesien käsittelystä kertova esite on ladattavissa alla olevan linkin kautta. 

Puhtaan veden tekijät -esite

Vesilaitosyhdistys on laatinut tämän jätevesien käsittelystä kertovan esiteaineiston Suomenlahti 2014 –vuonna hyödynnettäväksi tiedotusmateriaaliksi.

 

Neuvontavideot jäsenlaitosten käyttöön - Ei rasvaa viemäriin, kiitos!

Vesilaitosyhdistys, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Marttaliitto ovat tehneet vinkkivideot aiheista ”Lajittele kokkausrasvat oikein” ja ”Käytä paistorasva ja öljy uudelleen”. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on ollut mukana rahoittamassa opasvideoita.

Videot on tarkoitettu neuvontakäyttöön ja niitä voi esittää esimerkiksi taloyhtiöiden asukasilloissa. Nyt kun opasvideot otetaan koko Suomessa käyttöön, kannattaa vielä varmistaa paikallisesta jätehuollosta, mihin jätteeseen kiinteä rasva alueella opastetaan laittamaan.

Videot on tarkoitettu jäsenlaitosten käyttöön. Ne voi ladata ja linkittää omille kotisivuilleen youtubesta osoitteesta  https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw

Löydät videot myös kätevästi käyttämällä Youtubessa hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”.

 

Vessasta vesistöön DVD

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukema Vessasta vesistöön –video vastaa jäteveden puhdistukseen liittyviin kysymyksiin. Se on tarkoitettu tiedotus- ja opetusmateriaaliksi vesihuoltolaitoksille, oppilaitoksille ja kunnille. Video sopii hyvin esimerkiksi puhdistamoilla vieraileville ryhmille.

Kummelista tuttu Heikki Hela esittää videolla apulaispuhdistamonhoitajaa, ja esittelee jätevedenpuhdistuksen vaiheita. Lisäksi ohjelmassa on mukana havainnollistavaa animaatiota sekä jätevedenpuhdistuksen historiaa. Ohjelma kestää kokonaisuudessaan 27 minuuttia, mutta sisältö on jaettu pienemmiksi osiksi prosessin eri vaiheita noudatellen. Tilaukset Vesilaitosyhdistys vvy@vvy.fi

 

Rasvaohje

HSY:n rasvaohjeesta on muokattu valtakunnallinen esite, joka on kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenten käytettävissä.

Esitteen viimeisellä sivulla on varattu tilaa jäsenlaitoksen omille tiedoille. Halutessasi painokelpoisen tiedoston esitteestä ota yhteyttä Vesilaitosyhdistyksen tiedottajaan Eeva Hörkköön eeva.horkko@vvy.fi

Rasvaohje esitteen nettiversio.

Rasvaohjeen ravintoiloille on julkaissut yhteistyössä HSY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Vesilaitosyhdistys.

 

 

Tietoa yhdyskuntien jätevesien puhdistuksesta ympäristöhallinnon nettisivuilla 

Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan hakulomakkeet tästä linkistä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Jatevedenpuhdistamojen_raportit

Oiva- Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille

WSPSSP Vesilaitosyhdistyksen sivuilla. (SSP-Riskienhallintatyökalu)

Lisää jätevesistä sivuillamme: (tähän tulee linkki sivujen ohjeet ja mallit osioon).

 

 

 

Jaa sivu:

Tulosta