facebook twitter

Vesihuoltopooli

Vesihuoltopooli

Häiriöt talousveden laadussa ja saatavuudessa tai viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn toiminnassa vaikeuttavat huomattavasti ihmisten elämää. Pahimmillaan häiriöt aiheuttavat vakavia terveyshaittoja sekä haittaavat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa. Puhtaan talousveden häiriötön toimitus ja jätevesistä huolehtiminen ovatkin yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Vesihuoltopoolin toiminnan tavoitteena parantaa vesihuoltopalveluiden toimintavarmuutta tukemalla vesihuoltolaitosten varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin. Vesihuoltopoolin toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen väliseen sopimukseen ja poolin toimisto sijaitsee Vesilaitosyhdistyksessä. Vesihuoltopoolin toimintaa ohjaa poolitoimikunta, jossa on vesihuoltolaitosten, kuntien ja Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi edustajina vesihuoltoa ohjaavat ja valvovat ministeriöt ja viranomaistahot.

Vesihuoltopooli

 • ohjaa ja kehittää vesihuoltolaitosten varautumista laatimalla ohjeistusta ja työkaluja,
 • edistää vesihuollon varautumista järjestämällä koulutuksia ja harjoituksia,
 • seuraa ja selvittää vesihuoltolaitosten varautumistilannetta ja
 • tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia vesihuoltolaitosten varautumisen parantamiseksi.

Asiantuntijapalvelut vesihuoltopoolin asioihin liittyen vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen puh. (09) 8689 0113, riina.liikanen(a)vvy.fi

Linkki Huoltovarmuuskeskuksen sivuille ja heidän sivuillaan olevaan Omavarax-testiin.

 

 

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Vesilaitoksen opas varavedenjakelun järjestämiseen

  20.10.2017

  Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

 • Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

  20.10.2017

  Oppaan tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 • Varautumiskoulutukset 2016

  20.10.2017

  Vesihuoltopooli ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä 2016 koulutustilaisuuksia vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta (WSP- ja SSP-työkalut) ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Tilaisuudet oli tarkoitettu vesihuoltolaitoksille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville kuntien terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille sekä ELY-keskusten ja AVIen edustajille.

 • Uhkakartoitus

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Laitosten tulee kartoittaa vesihuoltopalvelujensa toimivuutta uhkaavat tekijät, jotta niihin pystytään mahdollisimman hyvin varautumaan etukäteen uhkia poistamalla tai pienentämällä sekä niiden seurausten vaikutuksia lieventämällä.

 • Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin laatima opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

 • Laboratoriopalveluiden varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitosten toiminta edellyttää jatkuvasti monia laboratoriotutkimuksia. Kriittisimpiä ovat tutkimukset, joita tarvitaan häiriötilanteissa talousveden akuutin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyden selvittämiseen.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa ja hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Keväällä 2019 uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Henkilövaraukset

  20.10.2017

  Vesihuoltolaitoksilla ja muilla huoltovarmuuden kannalta kriittisillä toimijoilla on mahdollisuus puolustusvoimille tehtävällä hakemuksella varata osa henkilöstöstään omaan käyttöönsä yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa (Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 89 §).

 • Opas vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen

  20.10.2017

Jaa sivu:

Tulosta