facebook twitter

Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä

VVY:n kotisivuilla löydät teemaan liittyviä uutisia avainsanalla: lainsäädäntö

 

Vesihuoltolaki (119/2001)

 


Löydät ajantasaisen vesihuoltolain (119/2001)  oikeusministeriön maksuttomasta Finlex Internet-palvelusta www.finlex.fi

  • Valitse kohta ”Lainsäädäntö” ja ”Ajantasainen lainsäädäntö”
  • Valitse asiasanastosta alkukirjain eli V, jonka jälkeen ”vesihuolto” kohtaan listautuu asiasanaan liittyvät säädökset.  
  • Valitse ” Vesihuoltolaki”

Tässä myös suora linkki, mutta valitettavasti linkit eivät aina toimi kaikkien koneilla.Vesihuoltolaki Finlex-palvelussa.


Voit myös kopioida linkin Finlex-palvelun vesihuoltolakiin tästä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vesihuoltolaki


Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Suomen rakentamismääräyskokoelma osa D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot)

D1 – Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2007. Linkki ympäristöministeriön sivulle http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Terveellisyys

Tuleva D1, sitten kun se on käytettävissä (edellä mainittua uudistetaan).

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (pääosin kumottu, 8 luku jätetty voimaan) 29.1.1999/59

Kemikaalilaki (599/2013)

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö löytyy ympäristöministeriön sivulta linkistä http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Kemikaalilainsaadanto

Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta (145/1965)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Lannoitevalmisteita koskevat säädökset, linkki MMM:n sivulla olevaan luetteloon: https://mmm.fi/elaimet-kasvit/lannoitevalmisteet/

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista (1303/2004)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)

Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)

Vesilaki (587/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä 29.8.2013/644

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011) 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

 

 

 

 

Jaa sivu:

Tulosta