Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annetut kansalliset laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan 12.1.2023.

Muutokset tarkentavat talousveden laadun riskienhallintaa ja tiedottamista veden käyttäjille.

Kansalliseen lainsäädäntöön tulleet muutokset koskevat seuraavia asioita:

 • Vaatimukset talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta tarkentuvat. Tämä koskee vesilaitosten osalta erityisesti raakavesialueen riskienhallintaa. Talousveden riskienhallinta ulottuu myös ensisijaisten kiinteistöjen vesijärjestelmiin, missä vastuu on kiinteistönomistajilla.
 • Juomaveden laatuvaatimukset on päivitetty ajantasaisen tiedon mukaisiksi. Uusia laatuvaatimusmuuttujia ovat Bisfenoli A, haloetikkahapot, kloraatti, kloriitti mikrokystiini-LR ja PFAS-yhdisteet. Lisäksi torjunta-aineiden osalta otetaan jatkossa huomioon myös merkitykselliset ja merkityksettömät hajoamistuotteet.  
 • Vesilaitosten omavalvontaan tulee riskienhallintaan perustuvien muuttujien lisäksi joitakin lainsäädännössä määriteltyjä muuttujia. Raakavesien seurannan vaatimukset tarkentuvat.
 • Vesihuollon läpinäkyvyyttä ja vedenkäyttäjien tietoa talousveden laadusta pyritään lisäämään aiempaa tarkemmilla tiedottamisen vaatimuksilla. Jatkossa myös ajantasaiset talousveden laatutiedot löytyvät vesi.fi –verkkosivulta vesihuoltolaitosten tunnuslukujen lisäksi. Veden käyttäjille täytyy toimittaa kerran vuodessa tieto talousveden kulutuksesta ja hinnasta sekä linkki veden laatutietoihin..
 • Lisäksi markkinavalvontalain soveltamisalaan sisällytettiin terveydensuojelulain mukaiset tuotteet. Tätä laajennusta tarvitaan, kun juomaveden kanssa kosketuksissa oleville rakennusmateriaaleille on määritelty terveysperusteiset laatuvaatimukset vuoden 2025 alkuun mennessä.

Suurin osa lainsäädännön muutoksista astuu voimaan ilman siirtymäaikaa. Talousveden viranomaisvalvonnan pitää kattaa uudet laatuvaatimukset viimeistään 12.1.2026. Lainsäädännön soveltamisohjeet päivittyvät myöhemmin.   

Juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi muuttuneet terveydensuojelulain ja vesihuoltolain säädökset löytyvät seuraavien linkkien takaa

Terveydensuojelulaki (763/1994) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=terveydensuojelulaki

 • muutoksia lukuun 5

Terveydensuojeluasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941280#L3

 • Asetukseen on siirretty talousvesiasetuksesta talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymistä, vedenjakelualuetta koskevaa ilmoitusta ja talousveden laadulle haettavaa poikkeusta koskevat säännökset.  Poikkeusta koskevia säännöksiä on tarkennettu juomavesidirektiivin edellyttävällä tavalla. Varsinaisia muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna ovat komissiolle raportoitavat tietokokonaisuudet, jotka koskevat lähinnä viranomaisia.

Talousvesiasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352

 • Asetus muuttuu merkittävästi nykyisestä. Asetusta on pyritty selkeyttämään siirtämällä asioita on eri kohtiin asetuksen sisällä, terveydensuojelulakiin sekä riskienhallinta-asetukseen ja terveydensuojeluasetukseen. Muutokset laitosten velvoitteisiin ovat lähinnä päivitetyt talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet (5 uutta kemiallista laatuvaatimusta). Lisäksi asetuksen soveltamisalaan lisätään uutena asiana rakennusten vesilaitteiden riskienhallinta, joka ei aiheuta toimenpiteitä vesilaitoksille, vaan kohdistuvat kiinteistöjen omistajiin (ensisijaiset tilat).

Valtioneuvoston asetus talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta 

 • Uusi asetus, mutta vaatimukset vastaavat pääosin nykyistä WSP-työkalulla tehtävää riskinarviointia ja riskienhallintaa. Joitakin direktiivin edellyttämiä tarkennuksia on tehty. Omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma on sisällytetty osaksi riskienhallintasuunnitelmaa. Omavalvonnan vaatimuksia on täsmennetty raakaveden tarkkailun ja suodatusprosessien omavalvonnan osalta.  

Vesihuoltolaki (119/2001) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

 • 15 § Selvilläolo- ja tarkkailuvelvollisuus
  • lisäykset 2-4 momenteissa
 • 16 § (29.12.2022/1259) Tiedottamisvelvollisuus
  • lisäykset 3-5 momenteissa

Asetus vesihuollon tietojärjestelmistä ja tiedottamisesta

 • Uusi vesihuoltolain nojalla annettava asetus, jossa nimen mukaisesti säädetään vesihuollon tietojärjestelmään (Veeti) toimitettavista tiedoista sekä tarkennetaan uutta vesihuoltolain mukaista tiedottamisvelvollisuutta.

Linkki sosiaali- ja terveysministeriön uutiseen.

Jaa sivu:

Tulosta