Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Talousvesiasetuksen päivitetty soveltamisohje on julkaistu

Valviran julkaisemassa päivitetyssä talousvesiasetuksen soveltamiohjeessa on otettu huomioon talousvesiasetukseen lokakuussa 2017 tulleet muutokset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) tuli lokakuussa 2017 muutoksia, joilla täsmennettiin talousveden laadun valvonnan perusteena olevan riskinarvioinnin hyväksymisen edellytyksiä ja viranomaisvalvonnan näytteenottajien pätevyysvaatimuksia, mahdollistettiin jatkuvatoimisten mittareiden käyttö talousveden viranomaisvalvonnassa sekä muutettiin kuparin, lyijyn ja nikkelin valvontatutkimusnäytteet otettavaksi juoksuttamattomasta vedestä. Muutosasetuksella (683/2017) saatettiin kansallisesti voimaan juomavesidirektiivin (neuvoston direktiivi 98/83/EY) liitteiden II ja III muutokset.

Valvira ohjaa talousvesiasetuksen toimeenpanoa ja valvontaa, ja on nyt julkaissut päivitetyn talousvesiasetuksen soveltamisohjeen, johon on koottu yhdenmukaisen valtakunnallisen valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita. Soveltamisohje on tarkoitettu kuntien terveydensuojeluviranomaisille, talousvettä toimittaville laitoksille ja muille asiantuntijoille. Talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa, joissa käsitellään talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja talousveden laatumuuttujien enimmäisarvojen perusteita. Ohjeen liitteenä on talousvesiasetus ja juomavesidirektiivi. Kolmantena liitteenä on valvontatutkimusohjelmamalli, jota uudistetaan parhaillaan. Valvontatutkimusohjelman ohessa esitetään esimerkki näytteenottosuunnitelman laatimisesta.

Päivitetty talousvesiasetuksen soveltamisohje löytyy täältä valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/talousvesi/talousvesiasetuksen_soveltamisohje

Soveltamisohjeen osaan I, Talousvettä koskevia säädöksiä, on lisätty uutena taulukko 3, jossa on esitetty kootusti talousvettä toimittavien laitosten ja muiden toiminnanharjoittajien terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen mukaiset tehtävät.  

Terveydensuojelulain 20 §:n mukaan talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Terveydensuojeluviranomaisen pitää hyväksyä tämä riskinarviointi ja talousvesiasetuksen (683/2017) 7 a §:ssä on esitetty edellytykset riskinarvioinnin hyväksymiselle. Soveltamisohjeen osan II, Säännöskohtaiset soveltamisohjeet, luvussa 9 on kuvattu tarkemmin riskinarvioinnin hyväksymisen edellytykset ja Valvira on julkaissut myös asiakirjamallin päätöksestä riskinarvioinnin hyväksymisestä. 

Tyypillisesti kiinteistöjen vesilaitteista peräisin olevien kuparin, lyijyn ja nikkelin valvontatutkimusnäytteet pitää ottaa jatkossa juomavesidirektiivin  mukaisesti juoksuttamattomasta vedestä. Valvira on muuttanut talousveden näytteenotto-ohjetta tämän mukaan. 

Malli riskinarvioinnin hyväksymispäätöksestä (AM 14: Päätös riskinarvioinnin hyväksymisestä) ja talousveden näytteenotto-ohje (NO 1: Talousvesi) löytyvät täältä valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/ymparistoterveydenhuollon_laatujarjestelma_-_terveydensuojelun_valvontaohjeisto

Jaa sivu:

Tulosta