Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Toimielimet ja työryhmät

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö.

Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

Hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Asiantuntijaryhmät osallistuvat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta.

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

 

Vuosikokous päättää tilinpäätöksen, talousarvion ja jäsenmaksukertoimen sekä valitsee hallituksen ja vaalitoimikunnan. Vuosikokous pidetään yleensä huhtikuussa.

Hallituksessa on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta (6 vuotta). Puheenjohtaja voi toimia hallituksessa enintään neljä toimikautta (8 vuotta).

Hallituksen jäsenet:

Hiltula Juha, pj., Kemin Energia ja Vesi Oy

Antila Elina, varapj., Porvoon vesi

Heinonen Mari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Janhunen Pentti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Kotiranta Juha, Kurikan Vesihuolto Oy

Lemmetyinen Juha, Joensuun Vesi

Meriluoto Jukka, HS-Vesi

Nurminen Juha, Kajaanin Vesi

Roikola Hannu, Kempeleen Vesihuolto Oy

Taipale Paavo, Suomen Kuntaliitto

Teini Aki, Liedon Vesi

Tyrväinen Ulla, Ylä-Savon Vesi Oy

Väisänen Minna, Kokkolan Vesi

Hallituksen apuna toimivaan työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunnan jäsenet:

Hiltula Juha, pj, Kemin Energia ja Vesi Oy

Antila Elina, varapj, Porvoon vesi

Heinonen Mari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Meriluoto Jukka, HS-Vesi

Vesilaitosryhmän toimintaa 2020

Vesilaitosryhmässä käsitellään talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta. Koronaepidemian vaikutukset vesilaitostoimintaan olivat ryhmän kokouksissa keskustelun aiheena. Ryhmä seurasi ja kommentoi toimialansa näkökulmasta mm. juomavesidirektiivin uudistamista, vesilaitosten valvonnan ohjeistusta sekä desinfiointikemikaalien biosidiasetuksen mukaista hyväksyntää. Ryhmä keskusteli teollisuusalojen mahdollisten lakkojen vaikutuksista vesihuoltolaitosten käyttämien kemikaalien saatavuuteen. Ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien korjauksiin, talousveden syövyttävyys, vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtaminen, vesihuoltoverkostojen mittaus- ja dokumentointiohje rakennus-, saneeraus-, huolto- ja kunnossapitotöissä ja sprinkleritestausten hyvät käytännöt olivat merkittävimmät ryhmän ohjaamat kehityshankkeet. Ryhmä seurasi aktiivisesti myös kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantamista tarkastellutta hanketta.

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, riina.liikanen(a)vvy.fi.

Vesilaitosryhmän matkakokous huhtikuussa 2023 (Kuva Mika Cederberg)

Vesilaitosryhmän matkakokous toukokuussa 2022

Viemärilaitosryhmän toimintaa

Viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn, kiertotalouteen, vesienhoitoon sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmä on viimeaikoina mm. ollut muodostamassa vesihuoltolaitosten kantaa yhdyskuntajätevesidirektiiviin sekä käsitellyt lietteeseen ja kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä.

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Paula Lindell, paula.lindell(a)vvy.fi.

Viemärilaitosryhmän kokouksesta

 

Hallinto- ja talousryhmän toimintaa 2020

Hallinto- ja talousryhmässä käsitellään vesihuoltolaitosten talouteen, hallintoon, johtamiseen, lainsää-däntöön ja asiakassuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta, joista kolme etänä. Li-säksi kokoonnuttiin tarvittaessa keskustelemaan etäyhteyksin ryhmässä vireillä olevista asioista. 

Kokouksissa seurattiin vesihuoltolain soveltamista ja Kansallista vesihuoltouudistusta, jossa kartoitet-tiin vesihuoltolainsäädännön muutostarpeita. Ryhmä valmisteli toimialallaan koronapandemiaan liitty-viä toimenpiteitä ja suosituksia. Lisäksi seurattiin keskustelua vesihuoltolaitosten omistuksesta ja hule-vesien hallinnan järjestämisestä ja pohdittiin julkisuuslain soveltamiskysymyksiä. Ryhmä seurasi myös toimialaansa liittyvää säädösvalmistelua ja EurEaun laki- ja talouskomitean (EurEau 3) toimintaa. 

Hallinto- ja talousryhmä esitti ja seurasi toimialaansa liittyviä kehittämishankkeita. Ryhmä käynnisti toimintavuonna Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän mallin (käsikirja ja ohjeet) laatimista koskevan hankkeen. 
 

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Joonas Jännäri, joonas.jannari(a)vvy.fi

Koulutustyöryhmän toimintaa 2020

Koulutustyöryhmä linjaa koulutustoimintaa ja sen kehittämistä, seuraa koulutuksen taloutta ja osallistujamääriä sekä ideoi järjestettäviä koulutuksia ja niiden sisältöjä. Vuosi 2020 oli koulutustyöryhmän kahdeksas toimintavuosi hallituksen asettamana pysyvänä asiantuntijaryhmänä. Ryhmällä oli viisi kokousta. Koulutustyöryhmä seurasi koulutuksen kehittämissuunnitelman 2019–2023 kehittämistoimenpiteiden etenemistä ja aloitti uuden VVY:n strategian mukaisen koulutuksen kehittämissuunnitelman 2021–2024 valmistelun. Koulutustyöryhmä teki koulutuksia tunnetuksi koulutusblogin muodossa.

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen koulutuspäällikkö Katri Henttonen, katri.henttonen(a)vvy.fi.

Koulutustyöryhmä matkakokouksessa Tampereella 8/2019.

Kuvia koulutustyöryhmän kokouksesta syksyllä 2018.

 

Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää Vesilaitosyhdistyksen hallitus. Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijat toimivat esittelijöinä ja sihteerinä Vesilaitosyhdistyksen kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko.

Lisätietoja kehittämisrahaston toiminnasta tästä linkistä

Tiedustelut yhdistyksen toimistolle vvy@vvy.fi

 

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmä VENLAsta tästä linkistä
 

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu, mika.rontu(a)vvy.fi.

 

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

Vesilaitosyhdistyksessä on 11 vakituista työntekijää sekä lyhyemmissä työsuhteissa toimivia projektityöntekijöitä, kuten vuosittain yhdistyksen palveluksessa työskentelevä ”kesäteekkari”.

Jäsenet

VVY:n varsinaisten jäsenten lista.

VVY:n yhteistoimintajäsenten lista. Listoilta löytyy linkit jäsenten kotisivuille.

Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana toimii Seppo Wallinmaa, Aquaflow Oy, seppo.wallinmaa(at)veolia.com. VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston varapuheenjohtaja on Kimmo Hell, Ramboll Finland Oy, kimmo.hell(at)ramboll.fi.

Alajaostot ja niiden puheenjohtajat:

  • hallinto- ja talousjaosto, Jari Haavisto, Onninen Oy/Infra, jari.haavisto(at)onninen.com 
  • vesilaitosjaosto, Teemu Lepistö, HeadPower Oy, teemu.lepisto(a)headpower.fi
  • viemärilaitosjaosto, Mikko Ojanen, Xylem Oy, mikko.ojanen(at)xylem.com
  • koulutus- tutkimus- ja kehitysjaosto, Anne Koskela, Xylem Water Solutions Suomi Oy, anne.koskela(at)xylem.com

Toiminnasta kiinnostuneita yhteistoimintajäsenten edustajia pyydetään ilmoittautumaan suoraan ko. alajaoston puheenjohtajalle sähköpostilla.

Jaa sivu:

Tulosta