facebook twitter

Toimielimet ja työryhmät

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö.

Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

Hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Asiantuntijaryhmät osallistuvat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta.

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

 

Vuosikokous päättää tilinpäätöksen, talousarvion ja jäsenmaksukertoimen sekä valitsee hallituksen ja vaalitoimikunnan. Vuosikokous pidetään yleensä huhtikuussa.

Hallituksessa on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta (6 vuotta). Puheenjohtaja voi toimia hallituksessa enintään neljä toimikautta (8 vuotta).

Hallituksen jäsenet:

Kaija Jyrki, pj., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Hiltula Juha, varapj., Kemin Vesi Oy

Antila Elina, Porvoon vesi

Huuha Toni, Ylivieskan Vesiosuuskunta

Kotiranta Juha, Kurikan Vesihuolto Oy

Kytövaara Antti, Kangasalan Vesi

Lemmetyinen Juha, Joensuun Vesi

Lähdemäki Jouni, Oulun Vesi

Santtila Juha, Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi

Taipale Paavo, Suomen Kuntaliitto

Teini Aki, Liedon Vesi

Tyrväinen Ulla, Iisalmen Vesi

Vuorilehto Veli-Pekka, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

 

Kuva hallituksen kokouksesta loppuvuodesta 2018.

 

Hallituksen apuna toimivaan työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunnan jäsenet:

Kaija Jyrki, pj., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Hiltula Juha, varapj, Kemin Vesi Oy

Kytövaara Antti, Kangasalan Vesi

Santtila Juha, Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi

 

 

 

 

 

 

Vesilaitosryhmän jäsenet:

Elina Antilan, Porvoon vesi

Tuula Laakso, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Jarmo Lahtinen, Oulun Vesi

Janne Mäki-Petäjä, LahtiAqua Oy

Sanna Varjus, Hangon vesi- ja viemärilaitos

Sami Väisänen, Lappeenrannan Energia Oy

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosryhmän toimintaa 2019

Vesilaitosryhmässä käsitellään talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta. Ryhmä seurasi ja kommentoi toimialansa näkökulmasta mm. juomavesidirektiivin uudistamista, vesilaitosten valvonnan ohjeistusta, vesienhoidon vaikutuksia vedenottolupiin, vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua pohjavesien osalta ja pohjavedenoton velvoitetarkkailun suositusten kehittämistä. Ryhmä keskusteli vesihuollon toiminnan turvallisuuden kannalta herkkien tietojen salaamisesta. Taudinaiheuttajien poistotehon arviointi vedenhankinnassa, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä vedenkäytön tehostaminen Suomessa, ohjeistus vesihuoltolaitoksille asbestisementtiputkien korjauksiin sekä talousveden syövyttävyys olivat merkittävimmät ryhmän ohjaamat kehityshankkeet. Ryhmä seurasi aktiivisesti myös kemiallisen saostuksen huoltovarmuuden parantamista tarkastellutta hanketta.

 

Vesilaitosryhmän kokouksesta syyskuussa 2018

 

Vesilaitosryhmän kokokouksesta 2017

Viemärilaitosryhmän jäsenet:

Mari Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Mirva Levomäki, Turun seudun puhdistamo Oy

Päivi Kopra, Nurmijärven Vesi

Jukka Meriluoto, HS-Vesi Oy

Pekka Paavola, Kemin Vesi Oy

Hannu Roikola, Kempeleen Vesihuolto Oy

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Saijariina Toivikko, Vesilaistosyhdistys.

 

Viemärilaitosryhmän toimintaa 2019

 Viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta. Vuoden 2019 aikana viemärilaitosryhmä seurasi toimialaansa liittyvien säädösten ja ohjelmien valmistelua ja kommentoi toimialansa näkökulmasta mm. yhdyskuntien ja teollisuuden toimenpiteitä koskevaa vesienhoidon ohjeluonnosta sekä vastasi EurEaun yhdyskuntajätevesidirektiiviä koskevaan kyselyyn. Ryhmä käsitteli kokouksissaan mm. kansallisesti hyväksyttävien lannoitevalmisteiden jätteeksi luokittelun päättymistä, kehittämisrahaston arviointihanketta, vesiensuojelusopimusta, puhdistamolietteitä koskevaa EU sääntelyä, vesipuitedirektiiviä ja sen toimeenpanoa Suomessa sekä Weser-oikeustapauksen seurauksia vesilaitostoimintaan. Viemärilaitosryhmä jatkoi vuonna 2016 aloitettua työtä puhdistamolietteen käsittelyyn, hyödyntämiseen ja tulevaisuuden ratkaisuihin liittyvien kysymysten parissa. Viemärilaitosryhmä toimi ohjausryhmänä lietteen termisiä käsittelymenetelmiä tarkastelevassa hankkeessa ja teki aloitteen lietteen käsittelyn nykytilannetta kuvaavan selvityksen uusimiseksi. Ryhmä seurasi aktiivisesti myös muita toimialaansa kuuluvia laitoslähtöisiä hankkeita. Lisäksi ryhmä osallistui Pohjoismaisten jätevesityöryhmien yhteiskokoukseen, joka pidettiin 7.–8.4. Helsingissä.

Viemärilaitosryhmän kokouksesta Porvoon veden vieraana 2016.

 

Hallinto- ja talousryhmän jäsenet:

Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi, puheenjohtaja

Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto

Mika Mankinen, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Miikka Pekkarinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Tomi Saari, Kauhavan Vesi Oy

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys.

Hallinto- ja talousryhmä toimintaa 2019
Hallinto- ja talousryhmässä käsitellään vesihuoltolaitosten talouteen, hallintoon, johtamiseen, lainsäädäntöön ja asiakassuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti neljä kokousta, joissa seurattiin vesihuoltolain soveltamista ja mietittiin sen muutostarpeita. Lisäksi seurattiin hulevesien hallinnan järjestämistä ja niihin liittyvää oikeuskäytäntöä. Hallinto- ja talousryhmässä keskusteltiin myös julkisuuslaista, saavutettavuusvaatimuksista ja tiedonhallintalain vaatimuksista. Yksi kokouksista oli matkakokous, joka pidettiin Seinäjoella. Lisäksi hallinto- ja talousryhmä esitti ja ohjasi toimialaansa liittyviä kehittämishankkeita, kuten esim. vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa koskeva hanke, joka valmistui toimintavuonna. Hallinto- ja talousryhmä seurasi myös kattavasti toimialaansa liittyvää säädösvalmistelua ja EurEaun laki- ja talouskomitean (EurEau 3) toimintaa.

Kuva Hallinto- ja talousryhmän kokouksesta syksyllä 2018. Kuva: Hannu Bask, Atelier Universal

Koulutustyöryhmän jäsenet:

Katja Arvola, Limingan Vesihuolto Oy

Tero Kilpeläinen, Oulun Vesi

Jarkko Laanti, Turun seudun puhdistamo Oy

Tiina Lakimo, Lahti Aqua Oy

Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi ja Lämpö Oy 

Kirsi Tähti, Kuopion Vesi Oy

Koulutustyöryhmä matkakokouksessa Tampereella 8/2019.

Kuvia koulutustyöryhmän kokouksesta syksyllä 2018.

 

Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää Vesilaitosyhdistyksen hallitus.

Lisätietoja kehittämisrahaston toiminnasta tästä linkistä. 

Tiedustelut yhdistyksen toimistolle vvy@vvy.fi

 

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmä VENLAsta tästä linkistä.

Työryhmän jäsenet:

Sara Alanärä, Oulun Vesi Vesi

Mervi Copeland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Laura Haavisto, HS-Vesi

Pekka Pesälä, Pudasjärven Vesiosuuskunta

Hanna Riihinen, Tuusulan Vesi

Anders Öström, Raision Vesi Oy
 

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys.

 

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

Vesilaitosyhdistyksessä on kymmenen vakituista työntekijää sekä lyhyemmissä työsuhteissa toimivia projektityöntekijöitä, kuten vuosittain yhdistyksen palveluksessa työskentelevä ”kesäteekkari”.

Jäsenet

VVY:n varsinaisten jäsenten listaus.

VVY:n yhteistoiminta jäsenten listaus.  Listauksissa on linkit jäsenten kotisivuille.

Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana toimii Seppo Wallinmaa, Aquaflow Oy, seppo.wallinmaa(at)veolia.com. VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston varapuheenjohtaja on Kimmo Hell, Ramboll Finland Oy, kimmo.hell(at)ramboll.fi.

Alajaostot ja niiden puheenjohtajat:

  • hallinto- ja talousjaosto, Jari Haavisto, Onninen Oy/Infra, jari.haavisto(at)onninen.com 
  • vesilaitosjaosto, Jarko Lehto, Pipelife Finland Oy, jarko.lehto(at)pipelife.com
  • viemärilaitosjaosto, Mikko Ojanen, Tecalemit Flow Oy, mikko.ojanen(at)tecaflow.fi
  • koulutus- tutkimus- ja kehitysjaosto, Anne Koskela, HyXo Oy, anne.koskela(at)hyxo.fi

Toiminnasta kiinnostuneita yhteistoimintajäsenten edustajia pyydetään ilmoittautumaan suoraan ko. alajaoston puheenjohtajalle sähköpostilla.

Jaa sivu:

Tulosta