facebook twitter

Avainsana: kehittämisrahasto

 • Kehittäminen ja tutkimus

  4.10.2017

 • Kehittämisrahaston yleisen haun painopistealueet

  6.11.2017

  Yleisen haun painopistealueiden määrittelyn avulla pyritään suuntaamaan alan kehitystoimintaa vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta tärkeisiin kohteisiin. Määritellyt painopistealueet ovat voimassa vähintään kaksi vuotta.

 • Kehittämisrahasto jakoi syksyn 2017 rahoitukset

  6.11.2017

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 30.10.2017. Toimikunta myönsi rahoitusta seitsemälle yleisen haun hakkeelle ja viidelle laitoslähtöiselle hankkeelle.

 • PAH-yhdisteiden esiintymistä yhdyskuntalietteissä selvitettiin

  11.1.2017

  Tulosten perusteella lounaissuomalaisten puhdistamolietteiden PAH-yhdistepitoisuuksien voi katsoa yleisesti olevan kohtuullisella tasolla.

 • Yhteinen kunnallistekninen työmaa -julkaisu

  16.2.2017

  Yhteisen kunnallisteknisen työmaan tavoitteina ovat toiminnan turvallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä lopputuloksen laatu – kaikkien toimijoiden ja sidosryhmien osalta. Lisäksi yhteisrakentamisen avulla pyritään vähentämään rakentamisen aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä infraomaisuudelle.

 • Molekyylibiologiaan perustuvat mikrobiyhteisömääritykset

  27.2.2017

  Jenni Kesulahden diplomityössä selvitettiin, mitä molekyylibiologiaan perustuvia menetelmiä on olemassa yhdyskuntajäteveden tutkimiseen ja miten menetelmiä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistuksessa.

 • Kehittämisrahasto jakoi kevään 2017 avustukset

  5.4.2017

  Rahoitusta myönnettiin yleisen haun kautta tulleille rahoitushakemuksille ja laitoslähtöisille hankkeille.

 • Lääkejäämät talteen jo päästölähteillä

  6.4.2017

  Uudessa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko kustannustehokkaampaa puhdistaa lääkejäämiä niiden alkuperäisellä päästölähteellä kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä ja juomavedestä. Myös lääkejätteiden synnyn ehkäisyyn etsitään aiempaa selkeämpiä ohjauskeinoja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistuu hankkeeseen.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku syksyllä 2017

  27.9.2017

  Kehittämisrahaston syksyn 2017 haku on auki syyskuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.

 • Kuntaliiton opas vesihuollon kehittämisestä ja ohjaamisesta

  22.3.2016

  Vesihuoltolain mukaan kehittämissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ei ole enää pakollista kunnille. Millä tavoin vesihuoltoa sitten kehitetään,kun kunnilla on lain mukaan kuitenkin velvollisuus kehittää alueensa vesihuoltoa? Kehittämissuunnitelman laatimista suositellaan Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen – nimisessä julkaisussa.

 • Kehittämisrahasto

  18.12.2017

  Kehittämisrahasto edistää vesihuoltoalan tutkimusta ja kehittämistä

 • Kehittämisrahaston hankejulkaisut eli hankerekisteri

  19.12.2017

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019

  8.1.2019

  Kehittämisrahaston kevään haku on auki helmikuun loppuun. Nyt on siis otollinen hetki ideoida hankkeita ja koota yhteen eri tahoja niiden toteuttamiseksi.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • Ohjeita ja malleja EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon vesihuoltolaitoksilla

  11.4.2018

  VVY:n jäsenlaitoksilta toivotaan kommentteja Tietosuojan askelmerkit - hankkeessa laadittuihin malleihin (luonnokset) viimeistään maanantaina 23.4.2018. Mallit on tarkoitettu vesihuoltolaitoksille tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautumista varten. Niitä voi jo käyttää soveltuvin osin ja ottaen huomioon, että ne saattavat joltain osin tarkentua kommenttikierroksen jälkeen. Luonnoksissa on vielä muutosmerkintöjä, mutta älkää antako niiden häiritä. Ne poistetaan kommenttikierroksen päätyttyä. Huomatkaa, että aineistoa ei tule antaa vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle. Se on laadittu konsulttityönä ja hankkeen asiantuntijaryhmän tuella. Aineisto on tarkoitettu VVY:n jäsenlaitosten (varsinaiset jäsenet) käyttöön.

 • Vesihuoltolaitosten osaamisen kartoitus -työkalu on julkaistu

  18.4.2018

  Vesihuoltolaitosten osaamiskriteerit -hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hankkeen yhteydessä laadittiin excel-pohjainen osaamisen kartoitus -työkalu. Se on ladattavissa Vesilaitosyhdistyksen jäsensivuilta.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston syksyn 2018 haku

  17.9.2018

  Kaikki viimeistään 30.9. klo 23.59 sähköisellä hakemuslomakkeella tulleet hakemukset käsitellään syksyn 2018 haussa.

 • Kalvosuodatuksella voidaan tehostaa orgaanisen aineksen poistoa pintavedenkäsittelyssä

  8.10.2018

  Aalto-yliopistossa toteutetussa tukimuksessa selvitettiin nanosuodatuksen soveltuvuutta orgaanisen aineksen poistoon pintavettä raakavetenä käyttävällä vedenpuhdistuslaitoksella. Tutkittuja prosesseja tarkasteltiin tuotetun veden laadun sekä prosessin operoinnin ja ympäristövaikutusten kautta. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto oli yksi hankkeen rahoittajista.

 • Koepumppauksen tulokset vastaavat yleensä hyvin pohjaveden käytönaikaista vedenlaatua

  8.10.2018

  Aalto-yliopistolle tehdyssä diplomityössä selvitettiin miten luotettavasti koepumppauksella voidaan selvittää pohjaveden käytön aikaista vedenlaatua ja mitkä tekijät aiheuttavat ottamoiden käytön aikana kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti tutkimusta.

 • Lietteen hyödyntäminen ilman maatalouskäyttöä

  22.10.2018

  Lietteen hyödyntäminen ilman maatalouskäyttöä -hankkeen loppuraportti valmistui.

 • Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja KYBER-VESI -hankkeesta

  29.11.2018

  VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten (VVY:n varsinaiset jäsenet) saatavilla.

 • Selvitys lämpökemiallisen käsittelyn vaikutuksesta jätevesilietteen lannoitusarvoon julkaistu

  4.2.2019

  ”Jätevesien fosfori kiertoon lannoitteeksi (PRecover)” -hankkeessa selvitettiin lämpökemiallisten käsittelyjen, torrefioinnin ja märkähiillon (HTC), vaikutusta lietefosforin välittömään käyttökelpoisuuteen kasvatuskokeilla.

 • Kehittämisrahaston 2018 valmistuneita hankkeita

  27.8.2019

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee vesihuoltolaitosten käytännön toimintaa hyödyttäviä ja laajasti alaa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahaston myötä alan yhteinen panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on kasvanut huomattavasti. Kehittämisrahaston jäseniä ovat kaikki Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset

  1.4.2019

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 28.3.2019.

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen

  8.7.2019

  VVY:n monistesarjan julkaisussa on esitetty nykyisin käytössä ja kehitteillä olevia puhdistamolietteen termisiä käsittelymenetelmiä sekä arvioitu niiden ominaisuuksia, kehitysastetta, toteutustapaa sekä soveltuvuutta Suomeen. Lisäksi työssä selvitettiin Suomessa syntyvän puhdistamolietteen määrää ja sijaintia.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston syksyn 2019 haku

  27.8.2019

  Kaikki viimeistään 30.9. klo 23.59 sähköisellä hakemuslomakkeella tulleet hakemukset käsitellään syksyn 2019 haussa.

 • Kyberturvallisuutta voi lähteä kehittämään vaatimuspatteriston avulla

  28.8.2019

  KYBER-VESI -hankkeessa tuotetut automaation ja ostopalveluiden vaatimuspatteristot toimivat oivina lähtökohtina ja tukena vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittämiselle.

 • Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossa

  6.9.2019

  Millaiseksi ilmastomme on muuttumassa -tuleeko tänä kesänä nähdyistä kaupunkitulvista jatkossa säännöllinen ilmiö? Betoniteollisuus ry ja RT Rakennusteollisuus järjestävät seminaarit aiheesta Espoossa 9.10.2019 ja Tampereella 23.10.2019.

Jaa sivu:

Tulosta