Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: pohjavesi

 • Talousvesisäännösten päivitetty soveltamisohje julkaistu

  11.3.2024

  Uuden juomavesidirektiivin mukaiset kansalliset talousvesisäännökset tulivat voimaan vuoden 2023 alussa. Valviran julkaisema talousvesisäännösten soveltamisohje on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi.

 • Raakavesien laatua tutkitaan VVY:n yhteishankkeessa – vesilaitoksia kutsutaan mukaan

  21.11.2023

  Vaatimukset raakavesien riskienhallinnasta ja omavalvonnasta tarkentuivat uuden juomavesidirektiivin toimeenpanon myötä. Raakavesien omavalvonnassa pitää tutkia aiempaa laajemmin tiettyjä haitallisia aineita, jos niitä riskinarvioinnin perusteella voi päätyä raakaveteen. Joidenkin näiden aineiden esiintymisestä vesilaitosten raakavesissä Suomessa on hyvin rajallisesti tietoa ja käynnistyvässä hankkeessa pyritään tarkentamaan tätä tietoa kansallisella tasolla. Laitoksille hanke tarjoaa helpon mahdollisuuden toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia raakaveden riskienhallinnasta ja omavalvonnasta.

 • Rakentamisen pohjavesivaikutukset ja pohjavesialueiden rakentamistapaohje -opinnäytetyö

  10.10.2023

  Maa- ja pohjavesirakentamisella voi olla merkittäviä pohjavesivaikutuksia, joihin on mahdollista puuttua ennakolta.

 • Pohjaveden hapetusvaihtoehtojen vertailu raudan ja mangaanin poistossa

  25.9.2023

  Tänä syksynä alkaneessa hankkeessa on tarkoitus lisätä vesilaitosten tietoisuutta eri hapetusvaihtoehdoista sekä prosessiolosuhteista, joilla metallien poistumista saadaan tehostettua.

 • Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022

  23.3.2023

  Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädöksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

 • Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annetut kansalliset laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan 12.1.2023.

  16.1.2023

  Muutokset tarkentavat talousveden laadun riskienhallintaa ja tiedottamista veden käyttäjille.

 • Vesihuoltopäivillä ideoidaan hankkeita!

  25.4.2022

  Tule mukaan miettimään ja kehittelemään hankeideoita! Hanketyöpaja on kaikille vesihuoltopäivien osallistujille avoin.

 • Maailman vesipäivänä viestimme pohjavesien suojelusta

  22.3.2022

  Kannustamme VVY:n jäsenistöä hyödyntämään aiemmin tuotettuja  "Tarkkana siellä pohjavesialueella" esitteitä ja aineistoa. Voisimme viestiä yhdessä erityisesti viikoilla 11 – 12. 

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

  7.2.2022

  Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ministeriö asetti vuonna 2021 direktiivin täytäntöönpanemiseksi ohjausryhmän ja viisi eri sidosryhmien jäsenistä koostuvaa alatyöryhmää. VVY:llä on edustus ohjausryhmässä ja kolmessa alatyöryhmässä.

 • Maailman vesipäivän 2022 teema on pohjavesi

  12.1.2022

  Pohjavesi – tehdään näkymätön näkyväksi (Groundwater – making the invisible visible)

 • Lausunto kansallisesta kemikaaliohjelmasta

  18.11.2021

  Vesilaitosyhdistys totesi lausunnossaan mm., että kemikaalien rajoittaminen ja käsittely tulisi olla tehokasta päästölähteellä, sillä ympäristöön, vesistöihin ja jätevesiin joutuneiden kemikaalien poistaminen tai puhdistaminen edellyttää huomattavasti suurempien volyymien käsittelyä. Vesilaitosyhdistys nosti myös esiin, että tulisi pyrkiä ratkaisuihin, jotka ovat teknisesti toteutettavia ja taloudellisesti ympäristön kannalta sekä sosiaalisesti kestäviä.

 • Lausunto vesienhoitoasetuksen muutoksesta

  10.11.2021

  Vesilaitosyhdistys lausui vesienhoitoasetuksen muutoksesta ja kannatti ehdotusta asettaa kansalliset pohjaveden ympäristönlaatunormit räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • IWA:n Water Safety -konferenssin Call for Abstracts on auki

  17.8.2021

  Kansainvälinen Water Safety -konferenssi järjestetään 22.-24.6.2022 Narvikissa Norjassa.

 • VVY:n lausunnot vesienhoitosuunnitelmista

  8.6.2021

  Vesilaitosyhdistys lausui vesienhoidon suunnitelmista kaikilla lausunnoilla olleilla Manner-Suomen vesienhoitoalueilla.

 • Ohjeistus pohjaveden suojelusta maanteillä päivitetty

  8.1.2021

  Väyläviraston ohjeistus pohjavesien suojelusta maanteillä on päivitetty.

 • Pohjavesien suojelun esitteet on päivitetty

  21.4.2020

  Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet sisältävät neuvoja järkevään toimintaan. Tänä keväänä ajan tasalle saatettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi, pohjavesialueiden luokitus sekä lait ja asetukset luettelot ja lisätietolinkit. Vesihuoltolaitokset voivat itse painattaa tai tulostaa esitteitä ja jakaa omalla vedenhankinnan pohjavesialueella toimiville.

 • Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2020

  17.1.2020

  Kaikille avoimet vesityökorttikoulutukset järjestetään 6.2. Helsingissä ja 3.3. Jyväskylässä. Vesityökorttikoulutus voidaan järjestää myös omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana.

 • Vesienhoitotoimet tarpeen pohjavesien tilan paranemiseksi

  18.12.2019

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että uusimman arvion mukaan kaikista pohjavesialueista yhteensä 380 on riskialueita, eli pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia. Määrä on noussut noin 30 alueella edelliseen riskinarvioon (2013) verrattuna.

 • Vesipuitedirektiivi arvioitiin pääosin toimivaksi, mutta sen toimeenpanoa tulisi vauhdittaa.

  17.12.2019

  Vesipuitedirektiin ja sen tytärdirektiivin fitness check -tulokset ja johtopäätökset julkaistiin.

 • Suosituksia pohjavedenoton velvoitetarkkailun kehittämiseen

  11.11.2019

  Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman hankkeen raportissa todetaan, että pohjaveden tarkkailusuunnitelmien laatua pitäisi parantaa ja tarkkailua yhtenäistää alueiden erityispiirteiden mahdollistamissa rajoissa. Lisäksi tarkkailutuloksia pitäisi pystyä hyödyntämään nykyistä tehokkaammin.

 • WHO peräänkuuluttaa muoviroskaamisen lopettamista ja lisää tutkimustietoa mikromuoveista

  28.8.2019

  Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että tämänhetkinen tutkimustieto ei anna aihetta epäillä juomaveden mikromuovien olevan terveyshaitta ihmisille. WHO:n julkisemassa raportissa muistutetaan, että vedenkäsittelyssä tärkeintä on edelleen juomaveden mikrobiologisen laadun turvaaminen. Mikrobeja ja partikkeleita poistavat vedenkäsittelymenetelmät ovat tehokkaita myös mikromuovien poistossa. Vesilaitosyhdistysen aloitteesta Suomessa tehty tutkimus päätyi WHO:n kanssa samansuuntaisiin päätelmiin. 

 • Vuoden 2018 kuivuus ei vaikuttanut suurimpaan osaan vesilaitoksista ja niiden asiakkaista

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. 63 % kaikista kyselyyn vastanneesta 98 vesilaitoksesta ilmoitti, että kuivuus ei vaikuttanut vesilaitoksen toimintaan mitenkään ja 78% kertoi, että kuivuuden vaikutukset eivät näkyneet asiakkailla asti. Enemmistö vastanneista vesilaitoksista piti kuitenkin tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista.

 • Kesän 2018 kuivuuden vaikutukset vesilaitoksilla

  12.8.2019

  Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista 98 vesilaitoksesta kesän 2018 kuivuus ei aiheuttanut mitään vaikutuksia omaan toimintaa tai asiakkaisiin. Siitä huolimatta vesilaitokset pitivät tarpeellisena parantaa kuivuuskausiin varautumista esimerkiksi lisäämällä vedenhankinnan kapasiteettia ja varavesiyhteyksiä.

 • Pohjaveden pinnat laskevat edelleen kesän 2019 lopulla

  5.8.2019

  Suomen ympäristökeskuksen vesitilanneraportin mukaan Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Pohjois-Savossa pohjavedet ovat pääosin 10–40 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi on loppunut.

 • Pohjavedet laskussa

  28.5.2019

  Suomen ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan, että viime kesän kuivuus voi toistua maan lounais- ja keskiosissa.

 • Vesivaroja ja terveyttä koskevat kansalliset tavoitteet

  12.4.2019

 • Kuivuus koettelee myös Suomea

  8.4.2019

  Winland-hankkeen juuri julkaissussa Policy Briefissä kysytään olemmeko varautuneet tarpeeksi kuivuuteen?

 • Lausunto uusista pohjaveden ympäristönlaatunormeista/Ympäristöministeriö

  3.4.2019

  Vesilaitosyhdistys pitää yleisesti hyvänä ja perusteltuna käyttää ympäristönlaatunormien määrittämisen kriteeriarvona aineen terveysperusteista raja-arvoa talousvedessä. Ympäris-tönlaatunormin asettaminen 0,5 kertaiseksi kyseisestä kriteeriarvosta turvaa pohjaveden käyttöä raakavesilähteenä siten, että vedenkäsittely voidaan pitää mahdollisimman vähäise-nä, edullisena ja vähän ympäristöä kuormittavana

 • Vesilaitoksille uusi työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa

  4.3.2019

  Norjassa kehitettyyn menetelmään perustuvasta työkalusta on julkaistu Suomen olosuhteisiin sovitettu opas VVY:n monistesarjassa. Työkalun avulla voidaan arvioida laskennallisesti taudinaiheuttajien poistotehoa ja sen riittävyyttä vedentuotantoketjussa.

 • Vesilaitoshoitajien koulutuspäivät 20.-21.3.2019 Oulussa

  25.2.2019

  Vesilaitoshoitajien ja talousveden laadusta vastaavien vuotuinen koulutustapahtuma. Ilmoittaudu 5.3. mennessä.

 • Säteilylainsäädännön uudistus edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista

  23.1.2019

  Uusi säteilylainsäädäntö astui voimaan joulukuussa 2018. Se perustuu Euroopan Neuvoston säteilysuojelun perusnormidirektiiviin 2013/59/Euratom. Uusi säteilylaki ei vaikuta mitenkään talousveden radioaktiivisuuden laatuvaatimuksiin eikä sen laadun valvontaan. Muutokset liittyvät vesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamiseen.

 • Ympäristönsuojelulain sujuvoittamisen kolmannessa vaiheessa käyttöön ilmoitusmenettely

  22.1.2019

  Uusi, ympäristölupamenettelyä osittain korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely astuu voimaan helmikuun alussa.

 • Ympäristöhallinnon opas ohjeistaa pohjavesialueiden määrittämisessä ja luokituksessa

  5.12.2018

  Oppaan tarkoitus on toimia käytännön ohjeistuksena ELY-keskuksille, sen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa lainsäädännön toimeenpanoa.

 • Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa pohjaveden pinnat alhaalla

  28.11.2018

  Suomen ympäristökeskus kehottaa seuraamaan ja arvioimaan veden säästämistarvetta, koska kuivuusjakso jatkuu yhä eivätkä pohjavesivarastot luultavasti ehdi täydentyä ennen talvea.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

  1.11.2018

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 24.10.2018. Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävinä yhteensä 18 kpl.

 • Konsultaatio vesipuitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimivuudesta on käynnissä

  22.10.2018

  Fitness check eli toimivuustarkastelu koskee sekä vesipuitedirektiiviä että siihen liittyviä ns. tytärdirektiivejä eli pohjavesidirektiiviä ja laatunormidirektiiviä. Lisäksi tarkastellaan myös tulvadirektiiviä. Julkinen kuuleminen on avoinna 4.3.2019 saakka.

 • Koepumppauksen tulokset vastaavat yleensä hyvin pohjaveden käytönaikaista vedenlaatua

  8.10.2018

  Aalto-yliopistolle tehdyssä diplomityössä selvitettiin miten luotettavasti koepumppauksella voidaan selvittää pohjaveden käytön aikaista vedenlaatua ja mitkä tekijät aiheuttavat ottamoiden käytön aikana kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti tutkimusta.

 • Pohjavedelle esitetään uusia ympäristönlaatunormeja

  5.9.2018

  Suomen ympäristökeskus esittää tuoreessa selvityksessä pohjaveden ympäristönlaatunormien asettamista räjähdysaineille TNT, RDX ja HMX sekä PFAS-yhdisteille, jotka ovat mahdollisesti haitallisia terveydelle.

 • Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet

  21.3.2018

 • GTK:n Lähde-palvelu

  27.2.2018

  Lähde-verkkopalvelu kokoaa yhteen ja tuo kaikkien hyödynnettäväksi GTK:n tekemien pohjavesitutkimusten tulokset. Lisäksi palvelu tarjoaa yleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista.

 • Hyviä kokemuksia pohjavesien yhteistarkkailusta

  13.12.2017

  Vuosina 2015 – 2017 toteutetussa pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeessa (POVEYTKE-hanke) koottiin käytännön kokemuksia keinoista edistää ja sujuvoittaa pohjavesiyhteistarkkailujen käynnistämistä

 • Pohjavesien torjunta-aine- ja ravinnepitoisuuksista uutta tietoa

  21.11.2017

  Suomen ympäristökeskuksen tuoreessa raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti torjunta-aineiden ja ravinteiden pitoisuuksia yhteensä yli 200:lla pohjavesien seurantapaikalla vuosina 2007–2015.

 • Ammattiasiaa talousvedestä

  16.10.2017

  Talousvesi on juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin käytettävää vettä.

 • Veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

  4.4.2017

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa pohjavedenottamoiden veden laadun varmistamisesta sulamisvesien aikaan.

 • Onko pohjavesi ihmisiä vai ekosysteemejä varten?

  9.2.2017

  Tämä kysymys nousi perimmäisenä seikkana esiin Mika Salmen pro gradu työssä Vesi vuorovaikutuksen lähteenä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti Oulun yliopiston tutkimusta, josta valmistui Salmen työn lisäksi Aleksi Wallinein DI-työ Pohjaveden otto talousvedeksi – teknisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja ongelmien vertailu.

Jaa sivu:

Tulosta