facebook twitter

Lausunnot

Vesilaitosyhdistyksen viranomaisille ja yhteisöille antamia lausuntoja ja kannanottoja (alkaen vuodesta 2017). Tässä esitettyjen lisäksi Vesilaitosyhdistys antaa varsinaisille jäsenille kirjallisia lausuntoja ja kommentteja, joita ei julkaista.

 

 

 

 

 • Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta/YM

  30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta

 • Naapuruusoikeudellinen luvantarveperuste/YM

  7.6.2017

  Lausunto selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista.

 • VnP 366/1994:n kumoamista/YM

  4.4.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

 • Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma/YM

  30.3.2017

 • Hajavesiasetus/YM

  20.1.2017

  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella

 • Maakuntauudistus erityislait/VM

  19.6.0107

  Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-dännöksi

 • Talousvesiasetuksen muutos/STM

  18.8.2017

  Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muuttamiseksi

 • Työsuojelu ja työturvallisuus/STM

  5.4.2017

  Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

 • Yksityistielain muutos/LVM

  4.9.2017

  Ehdotuksen mukaan kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät annettaisiin muille viranomaisille. Johtojen ja muiden laitteiden sijoittajasta tulisi tiekunnan osakas. Lupamenettelyiden keventämiseksi ja selkeyttämiseksi tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin. Tieoikeus perustettaisiin jatkossa kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamista varten. Jatkossa tiekunta olisi se taho, joka antaisi luvan johtojen sijoittamiseen yksityistien tiealueelle. Tienkäyttöoikeuteen liittyisi velvollisuus maksaa tien kunnossapitoon liittyviä maksuja.

Jaa sivu:

Tulosta