Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen prosessin eteneminen

Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen prosessi lähenee loppuaan. Kolmikantaneuvotteluissa päästiin alkuvuonna poliittiseen sopuun, minkä jälkeen teknisten yksityiskohtien hiominen jatkui. 1.3. neuvoston pysyvien edustustojen taso ja 11.3. parlamentin ympäristövaliokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan luonnoksen direktiivin lopullisesta sisällöstä. Ennen prosessin loppua ja direktiivin viimeistelyä, menee asia vielä niin neuvoston kuin parlamentin puolella viralliseen hyväksyntään ja prosessin oletetaan olevan lopullisesti valmis uuden parlamentin kaudella lokakuussa 2024. Direktiivin kompromissin luonnoksen tekstiä tarkastellessa on hyvä tunnistaa, että se ei ole vielä lopullinen ja tekstin sisältö voi vielä muuttua joltain osin.

Pääkohdat muutoksista 

Päivitetyssä direktiivissä ravinteiden poiston vaatimukset tiukentuvat ja uusina vaatimuksina tulee mikroepäpuhtauksien poisto. Lisäksi puhdistamoilta vaaditaan toimia energianeutraaliuden saavuttamiseksi kansallisella tasolla. 

Ravinteiden poisto

Suuremmille yli 150 000 avl laitoksille, tulee porrastetusti seuraavat vaatimukset vuosikeskiarvoina (molemmat typpi ja fosfori)

Fosfori 0,5 mg/ tai 90 % reduktio, typpi 8 mg/l tai 80 % reduktio

 • Vuoden 2033 loppuun mennessä 30 % laitoksista 
 • Vuoden 2036 loppuun mennessä 70 % laitoksista
 • Vuoden 2039 loppuun mennessä 100 % laitoksista 

Kokoluokaltaan 10 000 - 150 000 avl taajamille, joiden purkuvesistön arvioidaan olevan rehevöitymiselle altis vuosikeskiarvoina (joko typpi tai fosfori, tai molemmat typpi ja fosfori)

Fosfori 0,7 mg/l tai 87,5 % reduktio, typpi 10 mg/l tai 80 % reduktio

 • Vuoden 2033 loppuun mennessä 20 % taajamista
 • Vuoden 2036 loppuun mennessä 40 % taajamista
 • Vuoden 2039 loppuun mennessä 60 % taajamista
 • Vuoden 2045 loppuun mennessä 100 % taajamista

Lämpötilapoikkeama ja typen luonnollinen pidättyminen 

Suomessa useissa jätevedenpuhdistamoiden nykyisissä luvissa käytössä oleva lämpötilapoikkeama on kirjattu direktiivissä niin, että lämpötilapoikkeama voidaan huomioida alle 12 asteen tarkkailutuloksissa siten, että ne poissuljetaan vuosikeskiarvolaskennasta, mikäli ympäristölle ei aiheudu haitallisia vaikutuksia sekä typenpoiston saavuttaminen vaatisi kohtuuttomia kustannuksia tai energiankulutusta.

Luvitusprosessissa käytetty typen luonnollinen pidättyminen on uuden direktiivin luonnoksen mukaan mahdollista huomioida 20 vuoden ajan seuraavin lisäehdoin:

 • Käsitellyn jäteveden viipymä jätevedenpuhdistamolta typelle herkkään vesistöön on 1,5 vuotta
 • Käytössä on jatkuva seuranta vaikutuksista, mikä määrittää poistovaatimukset puhdistamolla
 • Käsitellyn jäteveden typpimäärä ei aiheuta haittaa ja noudattaa vesipuitedirektiivin hyvän tilan tavoitteen mukaisia vaatimuksia

Mikroepäpuhtaudet 

Suuremmille yli 150 000 avl laitoksille tulee porrastetusti velvoite poistaa ns. mikroepäpuhtauksia. Vaadittava poistoteho mitataan ns. indikaattoriaineilla, joiden poistuma tulee olla vähintään 80 %. 

 • Vuoden 2033 loppuun mennessä 20 % laitoksista
 • Vuoden 2039 loppuun mennessä 60 % laitoksista
 • Vuoden 2045 loppuun mennessä 100 % laitoksista 

Lisäksi 10 000 - 150 000 avl laitoksille vastaava velvoite tulee riskiperusteisesti, mikäli vastaanottavassa vesistössä aiheutuu haittaa

 • Vuoden 2033 loppuun mennessä 10 % laitoksista
 • Vuoden 2036 loppuun mennessä 30 % laitoksista
 • Vuoden 2039 loppuun mennessä 60 % laitoksista
 • Vuoden 2045 loppuun mennessä 100 % laitoksista 

Laajennettu tuottajavastuu

Laajennettu tuottajavastuu tulee saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti kattamaan vähintään 80 % haitta-aineiden poiston ja monitoroinnin kustannuksia, markkinoihin liittyvän datan tuottamisen kustannuksia sekä muut laajennettuun tuottajavastuuseen liittyvät kustannukset seuraavien tuotteiden tuottajien kohdalla:

1. Ihmiskäytössä olevat lääketuotteet (Direktiivi 2001/83/EC, direktiivi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista säännöistä), 2. Kosmetiikkatuotteet ((EC) No 1223/2009 Asetus kosmetiikkatuotteista).

Energianeutraalius

Direktiivi pyrkii ohjaamaan puhdistamoja kohti energiatehokkuutta asettamalla vaatimuksia säännöllisiin energia-auditointeihin seuraavanlaisesti:

 • Vuoden 2028 loppuun mennessä tulee toteuttaa auditoinnit yli 100 000 avl laitoksille sisältäen viemäriverkoston. 
 • Vuoden 2032 loppuun mennessä tulee toteuttaa auditoinnit 10 000 - 100 000 avl laitoksille sisältäen viemäriverkoston. 

Lisäksi direktiivissä on vaatimus sektorin energianeutraaliuteen siten, että kansallisesti tarkasteltuna kaikkien yli 10 000 avl laitosten tuottama energia porrastetusti on niiden kuluttamasta energiasta  

 • 20 % vuoden 2030 loppuun mennessä
 • 40 % vuoden 2035 loppuun mennessä
 • 70 % vuoden 2040 loppuun mennessä
 • 100 % vuoden 2045 loppuun mennessä

Käytetystä energiasta voidaan 35 % hankkia ulkopuolisista ei-fossiilista lähteistä. 

Linkki luonnokseen direktiivin kompromissista (huom., ei vielä lopullinen, prosessi kesken ja teksti voi vielä joltain osin muuttua): https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2024/03-11/Item8-Provisionalagreement-UWWTD_2022-0345COD_EN.pdf  

 

Jaa sivu:

Tulosta