Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnos on julkaistu

Direktiiviluonnoksessa esitettään mm. tehostettua ravinteidenpoistoa, haitta-aineiden poistovelvoitteita, hyvin tiheää näytteenottotiheyttä sekä toimialalle energianeutraaliustavoitteita.

Komissio julkaisi 26.10. ehdotusluonnoksen uudesta yhdyskuntajätevesidirektiivistä. Direktiivin julkaisua seuraa eri jäsenmaiden kannan muodostaminen, minkä jälkeen kantojen perusteella käynnistyy neuvottelu direktiivin sisällöstä. 

Ravinteiden poisto

Direktiiviluonnoksessa esitetään toimialalle suuria muutoksia ja paljon investointeja vaativia tehostamistoimia. Ravinteiden poiston vaatimukset on luonoksessa taulukossa 1 esitetyn mukaiset. Luonnos ehdottaa ravinteiden poistoon liiityen seuraavaa: Vuoden 2030 loppuun mennessä maiden tulee varmistaa, että 50% yli 100 000 AVL laitosten käsittelemistä jätevesistä ja jotka eivät sisällä tertiäärikäsittelyä direktiivin julkaisuhetkellä, kohdistetaan tertiäärikäsittelyn piiriin. Vuoden 2035 loppuun mennessä kaikki yli 100 000 AVL puhdistamoiden käsittelemät jätevedet tulee olla tertiäärikäsittelyn piirissä. Vuoden 2025 loppuun mennessä maiden tulee määrittää alueet, jotka ovat herkkiä rehevöitymiselle. Lista tulee päivittää viiden vuoden välein. Vuoden 2035 loppuun mennessä 50% niiden 10 000 ja 100 000 AVL välissä olevien ja herkille alueille jätevetensä johtavien laitosten, jotka eivät direktiivin voimaantulohetkellä jo omaa teritaarikäsittelyä, tulee lisätä tertiaariäsittely.  Vuoden 2040 loppuun mennessä kaikki yli 10 000 AVL laitokset tulee sisältää tertiäärikäsittely, mikäli vastaanottava vesistö on luokiteltu herkäksi.

Taulukko 1. Vaatimukset tertiaarikäsittelyvelvoitteen piirissä oleville laitoksille (Direktiiviluonnos, Art 7). Yksi tai molemmat parametrit sovelletaan, riippuen paikallisesta tilanteesta. Vaatimukset tulee olla voimassa joko poistoprosenteille tai pitoisuuksille.

Parametri Pitoisuus lähtevässä Minimipoistuma Analyysimenetelmä
Kokonaisfosfori 0,5 mg/l 90 % Molecular absorption spectrophotometry
Kokonaistyppi 6 mg/l 85% Molecular absorption spectrophotometry

 

Haitta-aineiden poisto

Haitta-aineille direktiiviluonnoksessa artiklassa 8  esitetään eri vaiheisia poistovelvoitteita (80 prosentin poisto indikaattoriaineille). Direktiivi esittelee lisäksi uutena sääntelykeinona ns. laajennetun tuottajavastuun, minkä kautta ihmiskäytössä olevien lääkeaineiden sekä kosmetiikkatuotteiden tuottajat olisivat velvollisia kattamaan kustannuksia, jotka syntyvät tuotejäämien käsittelystä jätevedenpuhdistamolla. Direktiiviluonnoksessa esitetään seuraavaa:  Vuoden 2030 loppuun mennessä 50% yli 100 000 AVL laitoksien käsittelemästä jätevedestä tulee käsitellä haitta-aineiden poistoprosessilla ja vuoden 2035 loppuun mennessä kaikki yli 100 000 AVL laitokset käsittelevät haitta-aineet. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee toteuttaa riskiperusteinen kartoitus herkistä ja kertymän kannalta ongelma-alueista kansallisella tasolla. Vuoden 2035 loppuun mennessä 50% 10 000 - 100 000 AVL laitoksien käsittelemistä ja herkille tai ongelmakohdille johdettavista jätevesistä tulee käsitellä haitta-aineiden poistoprosessilla.  Vuoden 2040 loppuun mennessä kaikki  10 000 - 100 000 AVL laitoksien käsittelemistä ja herkille tai ongelmakohdille johdettavista jätevesistä tulee käsitellä haitta-aineiden poistoprosessilla.

Energiaan liittyen direktiivissä esitetään energia-auditointien toteuttamista vaiheittain eri kokoisilla puhdistamoilla. Tämän lisäksi toimialalle esitetään vuoteen 2040 mennessä toimialakohtaista energianeutraaliustavoitetta tarkoittaen, että kansallisella tasolla tarkasteluna jätevedenpuhdistamoiden tulisi tuottaa vähintän se määrä energiaa kuin ne kansallisella tasolla kuluttavat. 

Näytteenottotiheys

Näytteenottotiheyttä direktiivissä esitetään tiukennettavaksi huomattavan tiheäksi: suurimmassa kokoluokassa näytteenotto joka päivä sekä haitta-aineiden osalta kaksi kertaa viikossa. 

Taulukko 2. Minimi vuosittainen näytemäärä laitoksen kokoluokittain. Näytteet tulee kerätä tasaisin väliajoin vuoden aikana. 

Kokoluokka (AVL) Näytetiheys
1000 - 9 999 Yksi näyte kuukaudessa
10 000 - 49 999

Kaksi näytettä kuukaudessa, 

haitta-aineille yksi näyte kuukaudessa

50 000 - 99 999

Yks näyte viikossa,

haitta-aineille kaksi näytettä viikossa

> 100 000

yksi näyte päivässä,

haitta-aineille kaksi näytettä viikossa

 

Liete 

Lietteeseen liittyvässä artiklassa 20 esitetään seuraavaa: Liete tulee käsitellä, kierrättää ja talteen ottaa silloin kun se voidaan tehdä jätehierarkian etusijajärjestyksen mukaisesti tarkasteltuna ja lietedirektiivin vaatimusten mukaisesti. Liete tulee hävittää jätepuitedirektiivin mukaisesti. Kriittisten materiaalien talteen ottamiseksi komissio tulee antamaan asetuksen, jossa määritetään minimitalteenottovelvoitteet. 

image.png

Kuva 1. Jätehierarkian mukainen etusijajärjestys

 

Direktiiviluonnoksen kokonaisuudessaa sekä muut siihen liittyvät materiaalit löydät täältä

Jaa sivu:

Tulosta