Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille diplomityöstä ”Eri raaka-aineista valmistetun aktiivi-hiilen tuotannon ympäristövaikutukset”  (työn englanninkielinen nimi: ”Environmental impact of activated carbon production from various raw materials”).

Aktiivihiiltä käytetään talousveden valmistusprosessissa poistamaan vedestä haitallisia aineita.    Ak-tiivihiilen valmistusprosessilla on kuitenkin suuret päästöt ja raaka-aineen hankintaprosessi on usein ympäristöä kuormittava. Lisäksi kuljetusmatkat raaka-aineen hankintapaikalta tehtaalle ja edelleen tehtaalta vedenpuhdistuslaitokselle aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Vallitseva käytäntö on laivata aktiivihiili määräajoin takaisin tehtaalle reaktivoitavaksi, jossa syntyy myös vastaavia    vaikutuksia. Anna-Elina Vilénin diplomityön tavoitteena oli tuottaa talousvettä toimittavalle Helsingin seudun ym-päristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) tietoa ympäristön kannalta kestävää aktiivihiilisuodattimen käyt-töä ja tulevaisuuden puhdistusprosessien valintaa varten. 

Työn tuloksena saatiin tietoa aktiivihiilen kotimaisten ja ulkomaisten yleisimmin käytettävien raaka-aineiden hankinnan, tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista, sekä reaktivoinnin ympäristö-vaikutuksista verrattuna uuden hiilen hankintaan. Työssä verrattiin elinkaariarvioinnin (LCA) avulla eri raaka-aineista valmistettujen aktiivihiilten ympäristövaikutuksia. Koska aktiivihiiltä voidaan   valmis-taa sekä uusiutuvista (esim. puu tai kookospähkinän kuoret) että hitaasti uusiutuvista (esim. kivihiili ja turve) luonnonvaroista, laskennan tulosten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, miten biogeeninen hiili otetaan huomioon ilmastopäästöissä. Ympäristövaikutusten kannalta paras    vaihtoehto on hyödyn-tää energiatehokkaasti biomassojen sivuvirtoja, jotka jäisivät muuten hyödyntämättä tai jopa pahim-massa tapauksessa aiheuttaisivat isommat päästöt esimerkiksi mätänemisen kautta. Tuloksia hyö-dynnetään tulevaisuudessa HSY:n aktiivihiilen hankintapäätöksissä ja   tulokset ovat hyödynnettävis-sä kaikilla aktiivihiiltä käyttävillä pintavesilaitoksilla.

Vesilaitosyhdistys on Suomen vesihuoltolaitosten toimialajärjestö, jonka jäsenet huolehtivat noin 90 % Suomen vesihuoltopalveluista. Stipendirahaston peruspääoma muodostuu jäsenten ja yhteistyö-kumppaneiden lahjoituksista sekä yhdistyksen omasta lahjoituksesta rahastoon. Vesilaitos-yhdistyksen stipendirahasto päivitettiin yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä. 

Rahastosta vuosittain jaettavalla stipendillä palkitaan ensisijaisesti edellisenä kalenterivuonna    val-mistunut vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta merkittävä ja hyvätasoinen opinnäytetyö. Opinnäyte-työn hyvätasoisuuden arvioivat kunkin oppilaitoksen professorit. Oppilaitoksilta tulleisiin ehdotuksiin perustuen Vesilaitosyhdistyksen hallituksen työvaliokunta arvioi ehdotettujen opinnäyte-töiden mer-kittävyyden alan kannalta. 

VVY:n stipendi annetaan 26. kerran valtakunnallisilla Vesihuolto 2022 -päivillä 11.5.2022. Myönnet-tävän stipendin suuruus on 3.000 euroa.


Lisätietoja:  
avustava asiantuntija, diplomi-insinööri Anna-Elina Vilén, Gaia Consulting Oy, puh. 050 356 5879        
toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122
apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114
 

Anna-Elina Vilénille myönnettiin Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi.

Stipendin jakotilaisuudessa (vasemmalta) Mika Rontu, Anna-Elina Vilén ja Osmo Seppälä.

Kuvat: Christoffer Björklund | Björklund Digital Media Ab Oy.

Jaa sivu:

Tulosta