Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Suuri valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston kannan yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnokseen

Valtioneuvoston suhtautuu kannassaan lähtökohtaisesti myönteisesti komission ehdotukseen. Samalla valtioneuvosto toteaa pitävänsä tärkeänä, että direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Valtioneuvosto toteaa lisäksi suhtautuvansa varauksella yhdyskuntajätevesien typen poiston vaatimusten muutokseen, jossa valuma-alueella tapahtuvaa typen pidättymistä vesistössä eikä typen biologisen poistoprosessin lämpötilasidonnaisuutta otettaisi huomioon. Valtioneuvoston kanssa todetaan lisäksi, että ilmiöt ovat luonnontieteellisiä ja niiden sivuuttaminen asettaa jäsenvaltiot luonnonolosuhteiden vuoksi eriarvoiseen asemaan.

Komissio julkaisi 26.10. ehdotusluonnoksen uudesta yhdyskuntajätevesidirektiivistä. Direktiivin julkaisua seurasi eri jäsenmaiden kannan muodostaminen, minkä jälkeen  käynnistyy neuvottelu direktiivin sisällöstä. Yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnoksessa komissio esittää mm. tiukentuneita ravinteiden poistovaatimuksia, mikroepäpuhtauksien poistoprosessin lisäämistä osalle jätevedenpuhdistamo sekä sektorikohtaisia energianeutraaliustavoitteita.

Vesilaitosyhdistys on julkaissut kannanoton direktiiviluonnoksesta. Vesilaitosyhdistys nostaa luonnokseen liittyen eriin seuraavia huomioita: 

  • Tulee varmistaa, että laajennettu tuottajavastuu tulee kattamaan mahdollisen kvartäärikäsittelyn investointikustannuksia.
  • Ravinteiden poiston tehostaminen tulee kohdentaa sinne, missä se on kustannustehokkaasti ja vastaanottavan vesistön kannalta järkevää. Arviossa tulee ottaa huomioon viipymä vesistöissä ja sen aikainen typen luonnollinen poistuma sekä kylmien vesien erikoisolosuhteet.
  • Typenpoistovaatimukset tulee määrittää kohtuullisiksi, poistovaatimusta tulee alentaa ja huomioida kylmät erikoisolosuhteet. Kokoluokittain tulee lisäksi asettaa eri tasoiset vaatimukset.
  • Investointeja vaativia tavoiteaikoja tulee myöhentää vähintään 5–10 vuotta, jotta tuetaan realistista toteutusaikataulua ja kohtuullistetaan investoinneista aiheutuvia kustannuksia.
  • Mikroepäpuhtauksien poistovaatimuksiin indikaattoriaineiden poistoprosenttivaatimuksen vaihtoehtoiseksi sääntelyksi pitoisuusrajat lähtevälle jätevedelle.
  • Energianeutraaliustavoitteet tulee märittää yhteiskunnan kannalta järkevillä rajauksilla. Mahdollisuus ostaa vihreää energiaa energiantuottajilta ja lisäksi ulkoistetun lietteen käsittelyn energiantuotanto sekä lämmön talteenotto tulee sisällyttää jätevedenpuhdistamon neutraaliuslaskentaan.
  • Esitetty näytteenottotiheys ei ole realistinen, eikä linjassa digitalisaatiotavoitteiden kanssa ja sitä tulee kohtuullistaa ja ohjata toiminnan automatisaation kehittämiseen.

 

Valtioneuvoston kanta direktiiviluonnokseen

Ympäristövaliokunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 22.2.2023 Valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä ja antoi asiasta lausunnon Suurelle valiokunnalle. 

Vesilaitosyhdistykseltä pyydettiin asiasta asiantuntijalausunto

Suuri valiokunta käsitteli asian kokouksessaan 1.3.2023 ja totesi yhtyvänsä erikoisvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 

Valtioneuvoston suhtautuu kannassaan lähtökohtaisesti myönteisesti komission ehdotukseen. Samalla valtioneuvosto toteaa pitävänsä tärkeänä, että direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Valtioneuvosto toteaa lisäksi suhtautuvansa varauksella yhdyskuntajätevesien typen poiston vaatimusten muutokseen, jossa valuma-alueella tapahtuvaa typen pidättymistä vesistössä eikä typen biologisen poistoprosessin lämpötilasidonnaisuutta otettaisi huomioon. Valtioneuvoston kanssa todetaan lisäksi, että ilmiöt ovat luonnontieteellisiä ja niiden sivuuttaminen asettaa jäsenvaltiot luonnonolosuhteiden vuoksi eriarvoiseen asemaan.  

 

 

Jaa sivu:

Tulosta