Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Uutiskirjeessä 15/2021 kerrottiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiate-hokkuusvaatimuksia koskevan lain voimaantulosta. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021 (HE 70/2021 vp.), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740.

 

Lailla ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista pantiin täytäntöön muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä  (EU/2019/1161).  Lisäksi uusi laki korvasi lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011).  Lailla yritetään edistää liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Siinä säädetään valtiota, kuntia sekä muita julkisia hankintayksiköitä koskevasta velvoitteesta hankkia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ajoneuvoja.

Lakia sovelletaan muun muassa hankintalain eli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), ja erityisalojen hankintalain eli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) mukaisiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskeviin sopimuksiin ja liikennepalveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.  Näin uusi laki koskee myös niitä vesihuoltolaitoksia, joihin sovelletaan hankintalakia tai erityisalojen hankintalakia. 

Laissa säädetään hankintayksiköille direktiivin edellyttämät prosentuaaliset vähimmäisosuudet nolla- ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja kahdelle hankinta-ajanjaksolle. Lain 4 §:ssä määritellään direktiivin mukaiset hankinta-ajanjaksot. Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 2 päivänä elokuuta 2021 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2025. Toisella hankinta-ajanjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2026 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2030.  

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot. Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalvelujen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista  ei koske kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovellettaisi esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Lisäksi pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M2-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

Lain velvoitteet koskevat hankintoja, joissa hankintamenettely on aloitettu lain voimaantulon 2.8.2021 jälkeen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo lain noudattamista. Valvonta perustuu hankintalainsäädännön edellyttämään jälki-ilmoitukseen.

Lisätietoa:

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 15.7.2021

https://www.lvm.fi/-/lisaa-vahapaastoisia-ajoneuvoja-suomen-teille-eu-direktiivi-toimeenpanoon-elokuussa-1438505

Julkisten hankintojen neuvontayksikön esitykset ja tiedotteet, https://www.hankinnat.fi/

Suomen Kuntaliiton yleiskirje 13/2021, 29.9.2021,  Kuntaliitto.fi/yleiskirjeet  

Jaa sivu:

Tulosta