facebook twitter

Vesihuoltoalan strategia tutuksi

Toimitusjohtaja Osmo Seppälä esittelee VVY:n ja koko alan strategiaa blogisarjassaan, jossa hän avaa strategian sisältöä ja tulkitsee sitä oman näkemyksensä mukaisesti. Blogit eivät siten ole VVY:n virallisia kannanottoja. Seppälän kirjoitukset tekevät strategiaa ymmärrettäväksi ja avaavat sen liittymäkohtia vesihuoltoalalla työskentelevien arjen työhön.

Osmo Seppälä. Kuva: Hannu Bask.

VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälä on jo tänä keväänä julkaissut viisi artikkelia, jotka voit lukea oheisista linkeistä Linkedin-palvelusta.  (Alla viimeisin julkaisu myös tekstinä). Artikkelit avaavat osaltaan uuden strategian merkitystä, mikä auttaa vesihuoltoalalla toimivia soveltamaan strategian periaatteita omassa työssään.

 1. Maailman toimivin vesihuolto 2030.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 2. Toimintaedellytykset on turvattu.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toimintaedellytykset-turvattu-maailman-toimivin-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 3. Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toiminnan-merkityksellisyys-tunnistettu-maailman-toimivin-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 4. Ala on vetovoimainen.
  Linkki Linkedin artikkeliin:  https://www.linkedin.com/pulse/ala-vetovoimainen-maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 5. Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä: https://www.linkedin.com/pulse/ala-bio-ja-kiertotalouden-sek%C3%A4-kest%C3%A4v%C3%A4n-kehityksen-maailman-sepp%C3%A4l%C3%A4/

Seuraavat strategiset tavoitteet ilmestyvät sarjassa myöhemmin:

 1. Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä
 2. Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

 

Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Maailman toimivin vesihuolto 2030.

 

VVY:n uudessa strategiassa tavoitteena on, että vesihuoltoala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä. Käytännössä ala ja erityisesti vesihuoltolaitokset ovat jo pitkään olleet tärkeitä bio- ja kiertotaloustoimijoita, mutta tätä roolia ei ole kovin aktiivisesti osattu tehdä näkyväksi suurelle yleisölle. Esimerkiksi jätevesilietteiden ravinteet kierrätetään ja energia sekä muut hyödykkeet otetaan talteen tehokkaasti ja hyödynnetään jo nykyisin varsin hyvin. Energia- ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet ovat tärkeä osa laitosten strategista kehittämistä tulevaisuudessa.

Tarkoituksemme on jatkossa kartoittaa laitosten hyviä käytäntöjä bio- ja kiertotaloudessa ja luoda niistä käyttökelpoinen vertaistietopaketti esimerkiksi VVY:n verkkosivuille kaikkien laitosten hyödynnettäväksi. Bio- ja kiertotalousratkaisuja kehitetään ja edistetään konkreettisesti myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeiden kautta. Strategiamme mukaan tämän teema-alueen hankkeisiin tulisi tulevaisuudessa panostaa aiempaa enemmän. Tärkeätä on myös parantaa kehittämishankkeiden tunnettavuutta ja niiden tulosten käyttöön ottamista vesihuoltolaitoskentässä. Viestinnällä ja koulutuksella on tässä keskeinen rooli. Tavoitteenamme on, että noin 5 vuoden sisällä vesihuoltoala on pystynyt synnyttämään uusia bio- ja kiertotalouden innovaatioita ja yleisemminkin alan TKI-toiminnan aktiivisuus ja vaikuttavuus on lisääntynyt.

VVY:n bio- ja kiertotalouden tavoitteita sivutaan myös säännöllisesti päivitettävässä VVY:n lietestrategiassa. Olemme olleet mukana kehittämässä kierrätyspohjaisten lannoitevalmisteiden laatujärjestelmää (”Laatulannoite”), sen toimeenpano ja edelleen kehittäminen jatkuu. Edunvalvonnassa pyrimme vaikuttamaan vesihuoltolaitosten näkökulmasta järkevän ja kannustavan kansallisen lannoitelainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.

Strategiassa on esitetty tavoitteeksi, että vesihuoltoala on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä on yhdenmukainen myös Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteiden ja linjausten kanssa. Suomen yleinen kansallinen linjaus on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, joten vesihuoltoala pyrkii olemaan tässä vahvassa etukenossa.

VVY:n strategia tukee Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiota ja tavoitteita. Osana vesihuoltouudistuksen visiota vuoteen 2030 on: ”Hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä”. ”Vesihuoltolaitokset hyödyntävät toiminnassa edistyksellistä teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja. Vesihuoltoala on laajalti siirtynyt lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Jätevesilietteiden ravinteet kierrätetään ja energia sekä muut hyödykkeet otetaan talteen tehokkaasti ja hyödynnetään. Vesiviisas, resurssiviisas ja älykäs vesihuolto toimii osana eri alojen yhteistyössä. Vesihuoltolaitokset toimivat energiatehokkaasti ja ovat varautuneet muuttuvan ilmaston haasteisiin. Vesihuoltoalan toimijat tuottavat ratkaisuja sekä kotimaan että koko maailman vesihaasteisiin.”

Koko vesihuoltoalan kehittymiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta monien eri tahojen kanssa. Vesihuollon toimijoiden yhteistyötä tarvitaan muiden alojen, kuten energia- ja jätesektorin kanssa, toisaalta on edistettävä yhteistyötä toiminnanharjoittajien, julkisen sektorin ja tutkimuksen kanssa. Erityisesti kiertotalouden, energiatehokkuuden ja digitalisaation edistämisessä tarvitaan yhteistyötä ja keskinäistä oppimista vesihuoltoalan sisällä mutta myös muiden toimialojen kanssa. Vesihuoltolaitokset voivat olla kiertotalouden ratkaisuissa keskeisiä toimijoita, jolloin koko toimiala saa lisää näkyvyyttä ja arvostusta.

Strategiamme tiekartassa on suunniteltu vesihuoltoalan (=laitosten) päästöttömyystiekartan laatiminen ensimmäisellä strategiajaksolla 2021-2023. Pyrimme käynnistämään tiekartan laatimisen viimeistään vuoden 2022 alkupuoliskolla. Ilmastokysymysten ja hiilineutraaliuden ohella päätöttömyystavoitteet liittyvät muun muassa vesiensuojeluun ja jätevesipäästöihin. VVY:n, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön kesken on jo valmisteltu alan ensimmäinen vesiensuojelun Green Deal -sopimus, joka kannustaa jätevedenpuhdistamoita yhä tehokkaampaan käsittelyyn. VVY:n strategian toimeenpanoon liittyy myös ajatus päästöttömyys-teeman alle koottavasta vertaisyhteisöstä, joka jakaa kokemuksiaan ja osaamistaan kestävistä toimintatavoista.

Mielestämme vesihuoltolaitokset ovat pääosin jo tähänkin asti toimineet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Missiona on turvata ihmisille elämän tärkeät perusedellytykset laadukkaiden vesihuoltopalvelujen muodossa ja samalla pitää hyvää huolta yhteisestä ympäristöstämme. Kestävän kehityksen tavoitteiden konkretisoimisessa ja tulosten mittaamisessa emme toistaiseksi ole vielä olleet riittävän pitkällä. Osittain tuohon haasteeseen ollaan jo vastaamassa hiljattain laadittujen Hyvän vesihuollon kriteerien muodossa, niissä kestävän kehityksen elementit ovat vahvasti mukana.

Ne VVY:n jäsenlaitokset, jotka ovat mukana esimerkiksi European Benchmarking Cooperationin (EBC) tunnuslukutyössä, ovat jo ottaneet käyttöön tunnuslukuja ja mittareita, jotka liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs). Tarkoituksena on, että VVY kytkee oman strategiansa tavoitteet ja mittarit myös SDG-tavoitteisiin, ja edelleen kannustaa esimerkillään jäseninä olevia vesihuoltolaitoksia tekemään samoin.

Jaa sivu:

Tulosta