Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 154 250 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Vesilaitosyhdistys koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on lisätä tietoa erityisesti uusien haitallisten aineiden esiintymisestä viemäröidyissä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä.

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla hanke

Hankkeessa todennetaan jäteveden käsittelyprosessien tehokkuus uusien haitallisten aineiden kannalta käytössä olevissa puhdistusprosesseissa. Kokonaistavoitteena on selvittää jätevesissä kulkevien haitallisten aineiden taseita ja esiintymistä sekä aineiden merkitystä vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseen.

Tarkempina tavoitteina on

  1. lisätä tietoa erityisesti uusien haitallisten aineiden esiintymisestä viemäröidyissä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä,
  2. verrata yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta vesistöön johdettavan ainekuorman osuutta muihin lähteisiin,
  3. todentaa jäteveden käsittelyprosessien tehokkuus haitallisten aineiden kannalta käytössä olevissa puhdistusprosesseissa,
  4. arvioida aineiden hajoamisen ja lietteeseen sitoutumisen osuuksia puhdistamoilla,
  5. arvioida vesiympäristölle aiheutuvia riskejä jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistöissä, ja
  6. selvittää uusien haitallisten aineiden analyysien tarkkuutta jätevesimatriisissa.

Tuloksena saadaan tietoa aineiden esiintymisestä ja poistumisesta jätevedestä sekä arvio aineiden siirtymisestä puhdistamolietteeseen. Yhdistämällä pitoisuusmittaukset riskinarviointiin saadaan haitallisten aineiden poiston tehokkuuden lisäksi tietoa niiden potentiaalisista vaikutuksista vesiympäristön tilaan. Useat tunnistetuista haitallisista aineista päätyvät yhdyskuntajätevesiin kuluttajatuotteiden arkikäytöstä. Kuitenkin erityisesti ubikvitääristen aineiden sekä torjunta-aineiden osalta myös muut kuormituslähteet puhdistamoiden lisäksi voivat olla merkityksellisiä. Hankkeessa saadaan tietoa siitä, mikä osuus aineista päätyy vesistöihin yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta.

Hankkeen tuloksista on hyötyä, kun EU:ssa ehdotetaan uusia ainelistoja ja ympäristönlaatunormeja, koska saatujen tietojen avulla voidaan jo etukäteen ennakoida ehdotusten vaikutusta puhdistamoiden toimintaan. Hankkeessa saadaan myös arvokasta tietoa siitä, missä määrin haitallisten aineiden analytiikkaa on saatavilla Suomessa ja miten se soveltuu jätevesien analyyseihin. Tietoa saadaan myös saavutettavista määritysrajoista sekä analyysikustannuksista.

Hankkeessa on mukana viisitoista vesihuoltolaitosta ja seitsemäntoista suurta jätevedenpuhdistamoa.  Haitallisia aineita tullaan analysoimaan laitosten tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Tuloksista saa siis sangen kattavan kuvan haitta-aineiden esiintymisestä suomalaisilla puhdistamoilla. Tietoa haitallisten aineiden esiintymisestä voidaan hyödyntää arvioitaessa mitä aineita jatkossa on tarpeen tutkia tai seurata jätevesissä.  Aineille tehtävä riskinarviointi tuottaa arvokasta tietoa niistä aineista, joihin tulisi tulevaisuudessa erityisesti kohdistaa päästöjä rajoittavia toimenpiteitä vesistöjen suojelemiseksi.

Hankkeen toteuttajat ja työnjako

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on Vesilaitosyhdistys. Hanke toteutetaan yhteistyössä Laki ja Vesi Oy:n kanssa. Työn kulkua ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, jossa ovat mukana hankkeessa mukana olevat vesihuoltolaitokset, SYKE, YM sekä ELY-keskuksen edustaja. Hankkeessa tehtävä haitta-aineiden analyysit toteuttaa laboratorio, joka tullaan kilpailuttamaan.

Aikataulu

Hanke alkaa välittömästi rahoituspäätöksen saannin jälkeen ja valmistuu helmikuussa 2021.

Tulosten julkaisu, hyödyntäminen ja viestintä

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla selvitys julkaistaan Vesilaitosyhdistyksen julkaisusarjan julkaisuna, joka tulee olemaan vapaasti ladattavissa VVY:n nettisivuilta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on yksi ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Teemasta on tunnistettu vesien hallinnan kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.  

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla hanke sai rahoitusta kaupunkivesien tilaa parantavien hankkeiden haussa, kun painopistealueena oli viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Rahoituspäätöksessä todetaan, että hakemus vastasi hyvin hakuteemassa esitettyjä tavoitteita ja arviointikriteerejä. Hakemus arvioitiin vaikuttavimpien, laadukkaimpien ja toteuttamiskelpoisimpien hankkeiden joukkoon. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 154 250 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Suomessa on tavoitteena saavuttaa vesipuitedirektiivin mukainen hyvä kemiallinen tila pinta- ja pohjavesissä sekä meristrategiadirektiivin mukainen meriympäristön hyvä tila. Osana tämän tilatavoitteen saavuttamista on haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen ja vaarallisten aineiden päästöjen lopettaminen kerralla tai vaiheittain. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa myös muiden haitallisten aineiden, kuten hormonitoimintaan vaikuttavat aineet, lääkeaineet ja mikromuovit, poistomahdollisuuksista, esiintymisestä vesiympäristössä tai juomaveden valmistukseen käytettävässä raakavedessä sekä vaikutuksista ekosyteemeihin ja ihmisen terveyteen.

Lisätietoa ympäristöministeriön  vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ministeriön sivuilta: https://www.ym.fi/vedenvuoro  ja www.ym.fi/vattnenstur

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta