Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus tuo puhdistamoiden toimintaa näkyväksi

Jätevesien puhdistus on Suomessa korkeatasoista. EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin asettamat raja-arvot saavutetaan useimmiten jopa kirkkaasti ja puhdistamojen toiminta on usein varmuuden vuoksi ja vapaaehtoisesti vielä kansallisia lupamääräyksiäkin parempaa. Ympäristöministeriön green deal –konseptissa on luotu viitekehys tällaiselle vapaaehtoiselle ilman sääntelyä tapahtuvalle ympäristön suojelun tasoa parantavalle toiminnalle yhteisen sopimuksen ja erikseen tehtävien sitoumusten muodossa. Vesilaitosyhdistys kannustaa laitoksia tekemään oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla!

Sopimuksessa asetetut tavoitteet ovat valtakunnallisia

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal –sopimuksen ovat allekirjoittaneet valtion puolesta ympäristöministeriö ja vesihuoltoalan puolesta Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Suomen Kuntaliitto ry.  Sopimusosapuolet ovat yhteisesti todenneet, että vapaaehtoisella sopimisella pintavesien kuormituksen vähentämiseksi voidaan joustavasti edistää vesiensuojelua ja viemärilaitostoiminnan kehittämistä. ”Kun jätevedenpuhdistamo tekee vapaaehtoisesti lupaa parempaa tulosta, ei lupapäätöksen tarkistamiselle olisi tältä osin tarvetta.”

Kuva: Jani Wihinen, Jyväskylä Kuva: Jani Wihinen

Sopimuksessa asetetaan kaikille yhdyskuntajätevesidirektiivin piiriin kuuluville yli 2000 asukasvastineluvun yhdyskuntajätevesiä kyäsitteleville puhdistamoille määrällisiä tavoitteita. Valtakunnallisena tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä kaikilla suuremmilla kuin 10 000 AVL jätevedenpuhdistamoilla 90 % ja 2 000 - 10 000 AVL jätevedenpuhdistamoilla 80 % jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupamääräysten mukaisesti ilmoitettavista tuloksista (esimerkiksi typen- ja fosforin osalta) on kyseisten puhdistamoiden luvissa kyseisille tarkkailtaville tuloksille asetettuja lupamääräysten raja-arvoja parempia.

Tavoitteet asetetaan myös valtakunnallisesti koskien kaikkien vähintään 2 000 asukasvastineluvun jätevedenpuhdistamoiden todellista vuosittaista vesistökuormitusta. Tavoitteena on, että näiden jätevedenpuhdistamoiden vuosikuormitus biologisen hapenkulutuksen osalta on enintään 2 600 t, fosforin osalta 100 t, ammoniumtypen osalta 400 t ja kokonaistypen osalta 2 800 t.

Sopimus tuo näkyväksi jätevedenpuhdistamoilla kehittyneen osaamisen

Yksittäiset vesihuoltolaitokset tai erillisinä organisaatioina toimivat jätevedenpuhdistamot tekevät vapaaehtoisen sitoumuksensa toteuttaakseen valitsemiaan toimenpiteitä, joilla ne voivat edistää valtakunnallisten lupamääräysten raja-arvoja koskevien määrällisten tavoitteiden saavuttamista tai vähentää yleisesti yhdyskuntien jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta. Lisäksi ne voivat asettaa toiminnalleen omia tavoitteita.

Green deal –sopimus tuo näkyväksi puhdistamoilla kehittyneen osaamisen. Jos lupamääräyksen raja-arvoissa ei pysytä, on valvova viranomainen tehtävänsä mukaisesti selvittämässä asiaa. Nyt tuodaan esiin myös lupamääräyksen raja-arvoa paremmat tulokset.

Sopimus on nyt voimassa vuoden 2027 loppuun asti ja sen jälkeen ilman eri sopimusta aina vesienhoitokausi (6 vuotta) kerrallaan, jollei toisin sovita. Kun sopimus on yksi vesienhoidon toimenpiteistä, tulee sen tarkastelu tapahtumaan vesienhoitokausittain. Sopimusosapuolten tekemistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista koostetaan lisäksi vuosittain yhteenveto, jonka perusteella arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja sopimuksen vaikuttavuutta. Sopimuksen tavoitteiden toteutumista seurataan myös erikseen sovittavilla selvityksillä.

Jokaisen puhdistamon panos merkitsee 

Kansalliset tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja avain niiden täyttymiseen on jätevedenpuhdistamoiden toiminnassa ja niiden operoinnin jatkuvassa kehittämisessä. Vaikka kansallisten tavoitteiden täyttymisessä ei tarkastella yksittäisten puhdistamoiden puhdistustuloksia, on tonnimäärät puhdistamoiden työn tulosten summa. Muutos nykytilanteeseen on merkittävä ja sen saavuttaminen vaatii prosessien toiminnan kehittämisen lisäksi myös suunnitteilla tai käynnissä olevia mittavia investointeja. Jokainen kilo ravinnetta merkitsee ja green deal -sopimus tuo puhdistamoiden tekemän ympäristönsuojelutyön näkyvämmäksi.

Vesilaitosyhdistys kannustaa laitoksia liittymään osaltaan sopimukseen tekemällä sitoumuksen sitoumus2050.fi –sivustolla!

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta