facebook twitter

Henkilöstön varaaminen vesihuoltolaitoksen käyttöön poikkeusoloissa

Vesihuoltolaitoksilla ja muilla huoltovarmuuden kannalta kriittisillä toimijoilla on mahdollisuus puolustusvoimille tehtävällä hakemuksella varata osa henkilöstöstään omaan käyttöönsä yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa (Asevelvollisuuslaki (1438/2007) 89 §).

Vesihuoltolaitos voi varata omia tai oman toiminnan kannalta tärkeiden toimintaketjujen työntekijöitä, jotka ovat tärkeitä tuotannolle häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikana. Mahdollisuus varata alihankintayrityksen tai tärkeän yhteistyökumppanin henkilöstöä on syytä mainita sopimuksissa.

Varaukset koskevat reserviin kuuluvia asevelvollisia. Varattavaksi henkilöksi tulee ensisijaisesti esittää yli 35-vuotiaita henkilöitä. Varaukset koskevat myös siviilipalveluksen suorittaneita. Siviilipalveluskeskus ratkaisee siviilipalvelusvelvollisia koskevat varaushakemukset.

Mikään ammatti tai tehtävä ei automaattisesti oikeuta henkilövaraamiseen ilman erillistä varaushakemusta. Henkilövarauksista päätettäessä huomioidaan esitettävien henkilöiden tärkeystunnukset, jotka määrittävät henkilöiden tärkeyden vesihuoltolaitoksen toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Varatuille henkilöille tulee ilmoittaa puolustusvoimien varauspäätöksestä.

 

Miten varataan?

 

Henkilövaraushakemus tehdään puolustusvoimien kotisivulta löytyvällä lomakkeella. Hakemus lähetetään siihen puolustusvoimien aluetoimistoon, jonka alueella varaajan toimipaikka sijaitsee. Jos varattavien henkilöiden määrä on suuri, organisaatio voi sopia aluetoimiston kanssa muustakin menettelystä.

Perusvaraus tehdään silloin, kun varaaja laatii varaushakemuksen ensimmäistä kertaa tai varaajan organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia. Perusvaraus on voimassa viisi vuotta.

Päivitysvarauksessa varaushakemukseen ilmoitetaan ne varatut henkilöt, jotka eivät ole enää varaajan palveluksessa sekä heidät korvaava henkilöstö ja henkilölisäykset. Päivitysvaraus jatkaa perusvarauksen viiden vuoden määräaikaa koko toimipaikan varatun henkilöstön osalta.

Varaajan tulee tarkistaa varauksensa yhden - kolmen vuoden välein ja aina mikäli varaajan toimintamenetelmissä, organisaatiossa tai henkilöstössä tapahtuu huomattavia muutoksia. Jos varauksia ei ole päivitetty viiden vuoden aikana, ne puretaan automaattisesti.

 

Lisätietoa

 

Puolustusvoimat järjestää varaamiseen liittyvää koulutusta. Tiedot seuraavista varaamiseen liittyvistä koulutustilaisuuksista saa omasta asevelvollisuusasioita hoitavasta aluetoimistosta.

Tarkemmat ohjeet henkilövaraushakemuksessa tarvittavista tiedoista, henkilövaraushakemuslomake sekä luettelo aluetoimistoista löytyvät puolustusvoimien kotisivuilta.

www.puolustusvoimat.fi > asiointi > henkilövaraukset

Kuljetusvälineiden, työkoneiden ja tilojen varaamisen ohjeistavat elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta