Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut

Verkkokaupan etusivu Ostoskori Kirjaudu

Tiivistelmä:

Tämä julkaisu on laadittu edistämään vesihuoltolaitosten ilmastotyötä. Jul-
kaisussa esitetään tapoja päästöjä vähentävien toimenpiteiden tunnistami-
seen, suunnitteluun ja toteutukseen vesihuollossa. 

Julkaisu sisältää suositukset vesihuoltolaitoksen hiilijalanjäljen laskennasta, 
yksikköpäästöjen laskennasta asukaskohtaisesti sekä kuutiokohtaisesti ta-
lousvedelle ja jätevedelle kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG-protocol) 
pohjautuen. Tyypillisiksi päästöiksi jätevedenkäsittelyssä tunnistettiin suorat 
typpioksiduuli- ja metaanipäästöt jätevesi- ja lieteprosesseista, ilmastuksen 
energiankulutus, pumppausten energiankulutus ja kemikaalien tuotanto. Vie-
märi- ja talousvesiverkoston tyypilliset päästölähteet koostuvat pääasiassa 
pumppauksen energiankulutuksesta, kun rajauksen ulkopuolelle jäi verkos-
torakentaminen ja viemärien suorat päästöt. Talousveden tuotannon pääs-
töistä tyypillisiä ovat pumppauksen energiankulutus ja kemikaalien tuotanto.  

Toimenpidesuunnitelman luominen päästöjen vähentämiseksi hiilijalanjälki-
laskennan avulla on suositeltavaa. Vesihuoltolaitos voi toteuttaa päästöjä 
vähentäviä toimenpiteitä myös ilman julkaisussa esitetyn kaltaista ohjeis-
tusta. Oleellista olisi pyrkiä kohdentamaan resurssit toimenpiteisiin, joilla on 
mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Päätökset hankinnoissa ja investoin-
neissa vaikuttavat osaltaan vesihuoltolaitoksen kokonaispäästöihin. Julkai-
sussa esitetään toimintaohjeita ja esimerkkipohjia myös päästöjen vähentä-
miseen erityyppisissä hankinnoissa sekä investointihankkeiden suunnittelun 
aikana. Päästöjä voi syntyä paitsi välittömästi hankinnan jälkeen (mm. mate-
riaalin tuotanto ja kuljetukset), myös hankinnan kohteen elinkaaren aikana 
(mm. energian kulutus, hyödykkeiden kulutus, purku ja jätteiden käsittely).  

Tämä julkaisu on toteutettu Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja hankekumppa-
neina toimineiden vesihuoltolaitosten Alva-yhtiöt Oy, HSY, JS-Puhdistamo Oy, Lap-
peenrannan Lämpövoima Oy, Porvoon vesi, Turun Vesihuolto Oy ja Vesikolmio Oy ra-
hoituksella. 

 

Julkaistu
2023

Jaa sivu:

Tulosta