Vesilaitosyhdistys

Vesihuoltoon liittyvät selvitykset ja ohjeetTältä sivulta löydät vesihuoltoon liittyviä selvityksiä ja ohjeita aihealueittain.

Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin

Hulevedet

Hulevesistä kertova esite ruotsinkielisenä:

Dagvattnetbrochur A4 260614 (pdf) (2.5 MB)


Hulevesi-haitariesite A4 yleinen web 250314 (pdf) (2.5 MB)

Linkissä web-versio,  joka on päivitetty  25.3.2014 web-versio 


Esite on vapaasti ladattavissa oheisesta linkistä. Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta-hankkeessa tuotettiin esite kiinteistöille huleveden johtamisesta. Jäsenlaitokset voivat lähettää esitettä esim. laskujen mukana tai taittaa aineiston asiakaslehteensä tai jakaa aluesaneerauskohteissa. Mikäli jäsenlaitokset haluavat, toimitamme tarvittaessa esitteen painokelpoisen originaalin.  Yhteydenotot vvy@vvy.fi


Hulevesityökalut-nettisivut

Hulevesityökalut on vuonna 2014 valmistunut verkkopohjainen suunnitteluopas, joka löytyy osoitteesta ilmastotyokalut.fi. Hulevesityökalut on kehitetty EAKR-rahoitteisessa hankkeessa Ilmaston kestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun (ILKKA).


Hulevesiopas

Vuonna 2012 valmistunut hulevesiopas on ladattavissa pdf-tiedostona Kuntaliiton nettisivuilta. Opas on tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun
ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, pelastuslaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille ja tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille.


Helsingin kaupungin hulevesistrategia

 

Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) -hankkeen loppuraportti

Rankkasade- ja taajamatulva -hankkeessa tutkittiin säätutkien avulla yli 5 miljardia sademittausta Suomesta vuosilta 2000-2005. Ilmasto- ja hulevesimallien avulla arvioitiin, miten ilmastonmuutos muuttaa lyhytkestoisia sateita ja miten niiden vaikutukset näkyvät taajamissa. Tulokset on julkaistu Suomen Ympäristö -sarjan julkaisuna 31/2008.

 

Esiselvitys hulevesien hallinnan organisaatiomalleista

Selvityksessä on tarkasteltu hulevesien hallinnan nykyisiä toimijoita ja vastuunjakoa, hulevesiä koskevaa lainsäädäntöä, hulevesien hallinnan ongelmia ja niiden kehittämistarpeita. Esiselvitys on 33 sivuinen tiivistelmä taustaselvityksestä. Selvitys valmistui vuonna 2007.

 

Taustaselvitys hulevesien hallinnan organisaatiomalleista

Selvityksessä on tarkasteltu hulevesien hallinnan nykyisiä toimijoita ja vastuunjakoa, hulevesiä koskevaa lainsäädäntöä, hulevesien hallinnan ongelmia ja niiden kehittämistarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja. Selvitys valmistui vuonna 2007.

 

Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta

RYVE-hankkeen loppuraportti, Suomen ympäristö 776, 2005.

Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin

Jätevedet   
Rihmaopas. Käsikirja rihmamaisten bakteerien tunnistamiseksi ja niiden aiheuttamien ongelmien torjumiseksi. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys.
Hakala, Iina, Myllymäki, Johanna, Saarinen, Risto.
RIHMAOPAS_muokattu (pdf) (18.7 MB)


Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla - hankkeen loppuraportti 
Haitalliset aineen jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti (pdf) (16.1 MB)

 (päivitetty 12.12.2014)
Haitallisten aineiden esiintymistä tutkittiin 64 jätevedenpuhdistamolla 2013-2014. Hankkeen loppuraportissa esitetän selvityksen tulokset sekä tietoa aineiden käyttäytymisestä puhdostusprosessissa.  (Sivuja 279)


Suomen ympäristö 3/2014 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoillaRaportti selkeyttää BAT-käsitettä suomalaisilla yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla. BAT-selvitys on tarkoitettu ympäristöluvan hakijoille, suunnittelijoille sekä lupakäsittelijöille.

YMra15/2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Julkaisun tarkoituksena on toimia ohjeena, hyvien menettelytapojen kuvauksena ja avata haitallisia aineita koskevia säädöksiä.  Julkaisussa annetaan ohjeita mm. haitallisten aineiden tarkkailun ja seurannan järjestämistä varten.


SYKEra 5/2013 Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio

Työssä arvioidaa vesistöön tulevan typpi-, fosfori- ja kiintoaineskuormituksen pidättymistä matkalla mereen. Tietoja voidaan hyödyntää yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupahakemusten laadinnassa.

SYKEra 21/2012 Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 2010

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu kuvaa yhdyskuntien jätevedenpuhdistuksen tilannetta Suomessa vuodesta 1970 vuoteen 2010 orgaanisen kuormituksen, fosforin ja typen osalta.


Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi - hyvien menettelytapojen kuvaus

Vuonna 2011 ilmestynyt ympäristöhallinnon laatima ohje puhdistamoiden päästöjen seurantaan ja raportointiin


Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi -Hyvien menettelytapojen kuvaus

Tritonet Oy:n vuonna 2010 laatima ohje E-PRTR-asetuksen mukaisten ilmoitusten laadintaan jätelaitoksille.


SY46/2008 Yhdyskuntien typpikuormitus ja pintavesien tila

Julkaisussa tarkastellaan puhdistamoiden typenpoiston vaikutusta vesistöjemme, erityisesti Itämeren, ravinnekuormitukseen ja tilaan.

 

Vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet pintavesissä

Ympäristöministeriön moniste, johon on koottu tietoa haitallisista ja vaarallisista aineista niitä koskevan lainsäädännön laadinnan taustaksi. Julkaistu vuonna 2005.

 

Vesihuoltolaitokset 1998-2000. Viemärilaitokset.

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu sisältää vuodelta 1999 peräisin olevaa tilastotietoa viemärilaitoksista.  Julkaisusta löytyy tietoa mm. liittyjämääristä, käsitellyistä vesimääristä, puhdistustuloksista, viemäriverkoston materiaaleista ja pituudesta sekä kustannuksista.

 

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015

Valtioneuvoston periaatepäätöksen vesiensuojelun valtakunnallisista tavoitteista on voimassa vuoteen 2015 asti.

Palaa otsikoihinPalaa otsikoihin

Liete

Opas puhdistamolietteen maatalouskäyttöön


Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Suomen ympäristö 24/2009

 

Omavalvontasuunnitelmaohje

Eviran ohje

 

SYKEra28/2008 Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset. Inventaarioraportti

Inventaarioraportissa esitetään POLKU -tutkimukseen kerätyt tiedot jätehuollon prosesseista, energialaitoksista ja niistä ulkopuolisista prosesseista, joihin jätehuoltoratkaisut vaikuttavat. Raportti kattaa sekä keskeisimmät päästöt että kustannukset.

 

SY39/2008 Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset – jätehuollon vaihtoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta

POLKU -Hankkeen tulokset esitetään tässä raportissa. Jätehuollon vaihtoehtoja tarkastellaan alueellisesta näkökulmasta.


Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Tässä vuonna 2007 laaditussa julkaisussa esitellään miten erilaisia lietejakeita käsitellään nykyisin, miten lietteitä hyödynnetään ja mitkä ovat lietteiden tärkeimmät loppusijoituskohteet.

 

Lietekyselyn tulokset

VVY laati vuonna 2005 jäsenilleen kyselyn, jossa selvitettiin lietteen käsittelyn menetelmiä, lietteen loppukäyttöä ja tulevaisuuden näkymiä.

 

Puhdistamoliete - parasta pellolle

Varsinais-Suomen Agenda 21:n julkaisuun on koottuu tietoa lietteen laadusta Varsinais-Suomen alueella. Lisäksi julkaisu sisältää tietoa lietteen ominaisuuksista ja vaikutuksista maaperässä. 

 

Varsinais-Suomen Agenda 21:n julkaisussa käsitellään puhdistamolietteen sisältämän fosforin käyttäytymistä maaperässä.  

 

Jätevesilietteen anaerobinen käsittely ja biokaasun hyötykäyttö -esite

Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin

Talousvesi

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset riskit
Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot. Raporttiin valitut kemialliset yhdisteet ovat olleet viime vuosina mukana elintarvikkeiden ja/tai talousveden riskinhallintaa käsittelevissä valmisteluissa tai toimenpiteissä sekä kansallisella että EU-tasolla. 


Generic handbook for assisting in the management of contaminated drinking water in Europe following a radiological emergency
EURANOksen vuonna 2009 julkaisema englanninkielinen käsikirja sisältää ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa talousveden laadun turvaamisesta säteilyonnettomuustilanteissa. Käsikirja on tarkoitettu käytettäväksi toiminnan suunnitteluun niin viranomaisten kuin vesihuoltolaitostenkin toimesta.  

Guidelines for Drinking-water Quality

WHOn talousveden laadun ohjekirjan neljäs painos vuodelta 2011. Talousveden laadun ohjekirja muodostaa perustan monille kansallisille talousveden laatuvaatimuksille, niin myös EU:n monile juomavesidirektiivin raja-arvoille. Julkaisu sisältää talousveden laatuparametrien kuvausten lisäksi kuvaukset ja ohjeet uhkakartoitusten ja riskienhallinnan toteuttamiseen.   


Kaivon paikka

Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa annetaan ohjeet niistä selvityksistä ja maastotutkimuksista, joita tarvitaan yhden talouden vedenhankintaa varten rakennettavan rengas- tai porakaivon paikan määrittämisessä sekä esimerkkejä erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin oikein rakennetuista rengas- ja porakaivoista. 


Kaivoveden analyysitulkki

Suomen ympäristökeskuksen julkaisema kaivoveden analyysitulkki on sekä kaivoveden laatuasioiden parissa työskenteleville että kaivonomistajille tarkoitettu työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen.


Kloorausvideot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut vesihuoltoammattilaisten työn tueksi videot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena.


MTBE ja TAME pohjavesiriskinä Suomessa

Suomen ympäristökeskuksen julkaisuun on koottu tietoja MTBE:n ominaisuuksista, käyttäytymisestä ja kulkeutumisesta pohjavesissä sekä MTBE:n esiintymisestä ja pilaantumistapauksista. Lisäksi julkaisussa esitellään joitakin vaihtoehtoja MTBE:lle, sen puhdistamismahdollisuuksia pohjavedestä sekä hyviä käytäntöjä jakeluasemien toiminnan ja tarkkailun toteuttamisesta sekä niiden valvonnasta.


Opas varavedenjakelun järjestämisestä

Vesihuoltopoolin vuonna 2011 julkaisema opas vaihtoehtoisen vedenjakelun järjestämisestä. Oppaaseen on koottu varavedenjakelun järjestämisessä huomioitavia asioita erityisesti säiliöistä tapahtuvassa vedenjakelussa.


Pharmaceuticals in drinking-water

WHOn julkaisu lääkeaineiden esiintymisestä talousvedessä vuodelta 2012. Raportissa arvioidaan tutkimustietoon perustuen lääkeainejäämistä talousveden välityksellä muodostuvaa riskiä ihmisten terveydelle.


Pienten pohjavesilaitosten ylläpito ja valvonta

Underhåll och kontroll av små grundvattenverk

Operation and maintenance of small waterworks

Opas toimii tukena pienten pohjavesilaitosten jokapäiväisessä ylläpidossa. Oppaassa on tietoa pohjaveden muodostumisesta, pohjavesiä uhkaavista riskeistä ja niiden hallinnasta, talousveden valmistukseen liittyvistä ohjeista ja määräyksistä, vesilaitostekniikasta, vesijohtoverkostoista sekä ylläpidosta ja valvonnasta.

Pohjavesitutkimusopas - käytännön ohjeita
Vesiyhdistyksen vuonna 2005 julkaisema opas on tarkoitettu pohjavesitutkimusten kenttämittausten käsi- ja opaskirjaksi.

Polkuja pohjavesitiedon lähteille      
Suomen ympäristökeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön julkaisema esite pohjavesistä ja pohjavesitiedon lähteistä.


Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Raportti on yhteenveto kaikista Säteilyturvakeskuksen vesitietokantaan heinäkuuhun 2012 mennessä tallennetuista porakaivoveden radonin ja uraanin mittauksista.


Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999-2007

Vesi-instituutin tutkimuksessa kerättiin yksityiskohtaista tietoa erikokoisten talousvettä toimittavien yksiköiden veden laadusta eri puolilla maata.


Säteilyturvakeskuksen ohje ST 12.3 Talousveden radioaktiivisuus

Vesilaitosten radioaktiivisuuden valvonnassa noudatettava Säteilyturvakeskuksen ohje vuodelta 1993

 

Talousveden kanssa kosketuksissa olevat verkostomateriaalit Suomessa

Vesi-instituutin julkaisu


Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi

Vesi-instituutti WANDER vuonna 2011 julkaisemassa raportissa on selvitetty vedenkäsittelykemikaalien käyttöä sekä kemikaalien standardisoinnin tilannetta Suomessa . Raportin tiivistelmät löytyvät myös otsikon linkistä.


Talousveden käsittelykemikaalien hankintavideo Youtubessa

suomeksi http://www.youtube.com/watch?v=rlf4rliy9oc

englanniksi http://www.youtube.com/watch?v=zeoIXD1aLkM


Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006

Vesi-instituutin julkaisu

 

Talousveden radioaktiivisuus – perusteita laatuvaatimuksille. STUK A182

Säteilyturvakeskuksen perusteellinen julkaisu vuodelta 2001 talousveden radioaktiivisuudesta Suomessa sekä radioaktiivisuuden poisto- ja mittausmenetelmistä.


Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008. Yhteenveto viranomaisvalvonnan tuloksista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lukaisemassa selvityksessä on yhteenveto erikokoisten vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden valvontatutkimustuloksista verrattuna laadulle asetettuihin terveysperusteisiin laatuvaatimuksiin ja talousveden käyttökelpoisuuteen perustuviin laatusuosituksiin.


Talousvesiasetuksen soveltamisohje

Valviran laatimassa talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa on kolme osaa:

 • Osa I: Talousvettä koskevia säädöksiä
 • Osa II: Säännöskohtaiset soveltamisohjeet
 • Osa III: Enimmäisarvojen perusteet 

Toimenpideohje salmonella-tartuntojen ehkäisemiseksi

Kansanterveyslaitoksen antama täsmennys tartuntatautilain (20 §) ja tartuntatautiasetuksen (11 §) soveltamiseen. 


Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi

Valviran ohjeet on laadittu tukemaan kuntien terveydensuojeluviranomaisia ja vesihuoltolaitoksia varautumisessa mahdollisten talousveden välityksellä terveyshaittoja aiheut­tavien häiriötilanteiden varalle.  Ohjeistus kattaa mikrobiologisen, kemiallisen ja radioaktiivisen saastumisen tilanteet.


Toksisten syanobakteerien valvonta ja toimenpiteet talousvettä toimittavilla laitoksilla.

Valviran ohjeessa annetaan toimenpiderajoja syanobakteerien ja niiden tuottaman mikrokystiinin valvontaan vesilaitoksilla sekä ohjeistetaan asiasta tiedottamista. Vuonna 2011 päivitetty ohje on annettu viranomaisille, mutta siinä on hyödyllistä tietoa myös vesihuoltolaitoksille. 


Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä

Pieniä, alle raja-arvon olevia torjunta-ainepitoisuuksia esiintyi lähes joka kolmannella Suomen ympäristökeskuksen hankkeessa tutkitulla pohjavesialueella Suomessa. 


Valvontatutkimusohjelmamalli 

Modellprogram för kontrollundersökningar

Mallin tarkoitus on yhtenäistää käytäntöjä talousvettä toimittavien laitosten valvontalaatimisessa. Mallin avulla voidaan nopeasti laatia vesilaitokselle valvontatutkimusohjelma, joka täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) vaatimukset. Mallia voi käyttää helposti pohjana valvontatutkimusohjelman laatimiselle täyttämällä puutuvia tietoja ja poistamalla tarpeetonta tekstiä.


Vesistöjen ja juomaveden 137Cs, 90Sr ja 3H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vuonna 2009 julkaistu raportti on katsaus Suomen vesistöjen järvikohtaisiin, alueellisiin ja ajallisiin 137Cs-, 90Sr- ja 3H-pitoisuuksien vaihteluihin 1960-luvulta 2000-luvulle. Lisäksi tarkastellaan samojen radionuklidien pitoisuuksia juomavedessä ja niistä aiheutuneita säteilyannoksia ja tarjotaan mallinnukseen perustuva työkalu radionuklidien pitoisuuksien arviointiin laskeumatilanteessa.

  

Yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdot

Suomen ympäristökeskuksen selvitys yhdyskuntien vedenhankinnan kehityksestä, käytettävissä olevista vesivaroista, niihin sisältyvistä riskitekijöistä sekä teknologian tuomista mahdollisuuksista vuoteen 2030 asti.


Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.
Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.
Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.
Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.
Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2010  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.

Yhteenveto Euroopan komissiolle raportoivien laitosten toimittaman talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2007

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti.Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin

Tiedottaminen ja viestintäVälttämätön vesi - julkaisu - tietoa vesihuollosta tavalliselle veden käyttäjälle

Elämme puhtaasti vedestä -julkaisu- tietoa vesihuollon merkityksestä

Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi.
Suomen Kuntaliiton tutkimus opettaa poikkeavien tilanteiden hallintaa, nykyaikaisen viestinnän realiteetteja ja etsii uusia keinoja julkiseen viestintään. Julkaisun tavoitteena on oppia mahdollisimman paljon Nokian vesikriisistä viestinnän ja johtamisen kannalta.

Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa
Valviran on tehnyt suunnitelman talousveden laadun turvaamiseksi erityistilanteissa. Oppaassa kuvataan tiedottaminen erityistilanteissa. Mukana on myös mallitiedotteita.

Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk

Ohje toimii pohjana vesihuoltolaitoksen omalle kriisiviestintäsuunnitelmalle. Ohje sisältää vesihuoltolaitosten kriisitiedottamisen yleiset toimintaohjeet ja laitosten itse täytettäviä valmiita pohjia tiedottamisen eri asiakirjoiksi ja työvälineiksi. Käytännönläheistä ohjetta on helppo soveltaa vesihuoltolaitoksen resurssien mukaan.


Palaa otsikoihin


Palaa otsikoihin

Varautuminen

Generic handbook for assisting in the management of contaminated drinking water in Europe following a radiological emergency
EURANOksen vuonna 2009 julkaisema englanninkielinen käsikirja sisältää ajantasaista ja käytännönläheistä tietoa talousveden laadun turvaamisesta säteilyonnettomuustilanteissa. Käsikirja on tarkoitettu käytettäväksi toiminnan suunnitteluun niin viranomaisten kuin vesihuoltolaitostenkin toimesta.  


HAVERI - Hallintaan vesiriskit

Suomen ympäristöopisto SYKLIN HAVERI-hankkeen hankeraportti löytyy hankkeen verkkosivuilta. Raportissa esitellään pienten ja keskisuurten vesihuoltolaitosten riskienhallinnan toimintasuositus. Raporttiin on koottu taustatiedoksi olemassa olevaa vesihuoltolaitosten riskienhallinnan ohjeistusta.  


Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Suomen ympäritökeskuksen tutkimusjulkaisu vuodelta 2012. Julkaisussa on esitetty kirjallisuuselvitykseen ja haastatteluiden pesusteella laadittuja arvoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesihuoltoon sekä keinoja vesihuollon sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen.


Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön

Pelastusopiston julkaisussa esitetään kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli sekä annetaan ohjeita sen mukaisen suunnitelman laatimiseksi. Oppaan lähtökohtana on varautumisen kokonaisvaltainen ja moderni lähestymistapa, jossa pääpaino on normaaliolojen suuronnettomuuksissa ja äkillisesti syntyvissä häiriötilanteissa.


Onnettomuustutkintakeskuksen selostus heinä-elokuun 2010 rajuilmoista
Selostuksessa kuvataan tapahtumat rajuilmojen aikana ja siinä annetaan yhteensä 14 suositusta turvallisuuden parantamiseksi ja vakaviin luonnononnettomuuksiin varautumisen kehittämiseksi, joista osa liittyy myös vesihuoltolaitosten varautumiseen.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus Nokian vesikriisistä

Tutkintaselostuksessa esitetään onnettomuuteen johtaneiden tapahtumien kulku ja kuvaillaan onnettomuuden seurausten hoitamista. Analyysiosa sisältää tutkintalautakunnan pohdintaa tapahtumaan oleellisesti vaikuttaneista seikoista. Lisäksi annetaan suositukset vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi ja seurausten vähentämiseksi. 


Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi

Suomen Kuntaliiton johdolla laadittu ja vuonna 2011 julkaistu opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseen. Oppaassa esitetään suunnittelun perusteet ja sisältö. Suunnitelman laatimisesta vastaa pelastuslaitos ja suunnitelma laaditaan yhdessä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien sekä alueella toimivien vesilaitosten kanssa.


Opas varavedenjakelun järjestämisestä

Handbok för distribution av reservvatten

Vesihuoltopoolin vuonna 2011 julkaisema opas vaihtoehtoisen vedenjakelun järjestämisestä. Oppaaseen on koottu varavedenjakelun järjestämisessä huomioitavia asioita erityisesti säiliöistä tapahtuvassa vedenjakelussa.


Pienten pohjavesilaitosten ylläpito ja valvonta

Underhåll och kontroll av små grundvattenverk

Operation and maintenance of small waterworks

Opas toimii tukena pienten pohjavesilaitosten jokapäiväisessä ylläpidossa. Oppaassa on tietoa pohjaveden muodostumisesta, pohjavesiä uhkaavista riskeistä ja niiden hallinnasta, talousveden valmistukseen liittyvistä ohjeista ja määräyksistä, vesilaitostekniikasta, vesijohtoverkostoista sekä ylläpidosta ja valvonnasta.Oppaan liitteissä on tarkistuslista pienen vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arvioimiseksi sekä malli varautumissuunnitelmaksi.

 

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Puolustusministeriön ja yhteistyökumppaneiden teokseen on pyritty kokoamaan keskeiset sähkökatkojen vaikutukset yhteiskuntamme toimintaan kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Julkaisun luvussa 5 käsitellään sähkökatkon vaikutuksia vesihuoltoon.


Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa

Puolustusministeriön ja Turvallisuuskomitean yhteistyönä laatima raportti kertoo, miten sähkönsaannin häiriöt vaikuttavat eri toimintoihin. Samalla se pyrkii antamaan ratkaisuja häiriöihin varautumiseen ja niiden aikana toimimiseen. Julkaisun luvussa 5 käsitellään sähkökatkon vaikutuksia vesihuoltoon.


Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa

Tryggande av hushållsvattnets kvalitet i exceptionella situstioner

Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä ohjeita kuntien terveydensuojeluviranomaisille ja talousvettä toimittaville laitoksille erilaisten erityistilanteiden osalta.


TITAN-käsikirja

Käsikirjaan on koottu Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) -hankkeen VTT:n osuuden päätulokset. Käsikirjassa esitetään tärkeimpiä teollisuusautomaation tietoturvaa sivuavia trendejä, standardeja, vaatimuksia, referenssimalleja, ohjeita, testausmenetelmiä ja -kokemuksia.  

Toimintatavat talousveden laadun turvaamiseksi
Valviran ohjeet toiminnasta erilaisissa talousveden laatua vaarantavissa häiriötilanteissa. 

Vesihuollon erityistilanteet ja niihin varautuminen

Särskilda situationer inom vattentjänster och beredskap för dem

Oppaassa selvitetään vesihuollon erityistilanteiden käsitteitä ja eri

toimijoiden vastuita, esitellään erilaisia vesihuollon uhkatekijöitä ja niistä johtuvia erityistilanteita sekä erilaisia toimia, joilla ehkäistään uhkien toteutumista ja opastetaan eri toimijoita toimimaan erityistilanteessa. Oppaan liitteissä on tarkistuslista pienen vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arvioimiseksi sekä malli varautumissuunnitelmaksi.

 

Vesihuollon erityistilannetyöryhmän loppuraportti

Ehdotukset toimenpiteiksi vesihuollon varautumisen kehittämiseksi (2005).


Vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestäminen

Vesihuoltopoolin julkaisemassa oppaassa on käytännönläheistä tietoa harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Oppaassa on esitelty kolme tavallisinta harjoitustyyppiä: työpöytäharjoitus, toiminnallinen harjoitus sekä pelitoiminnallinen harjoitus ja lueteltu esimerkkejä vesihuollon harjoituksista eri harjoitustyyppeillä. Oppaan liitteenä on esimerkit viiden eri harjoituksen toteutussuunnitelmista. 


Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje

Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk

Ohje toimii pohjana vesihuoltolaitoksen omalle kriisiviestintäsuunnitelmalle. Ohje sisältää vesihuoltolaitosten kriisitiedottamisen yleiset toimintaohjeet ja laitosten itse täytettäviä valmiita pohjia tiedottamisen eri asiakirjoiksi ja työvälineiksi. Käytännönläheistä ohjetta on helppo soveltaa vesihuoltolaitoksen resurssien mukaan.


Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

Vattentjänstverkets handbok i beredskap för störningssituationer

Opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Oppaan liitteenä on esitetty vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman sisältömalli. Varsinaisen häiriötilannetoiminnan ja sen suunnittelun tueksi oppaan liitteenä on malleja häiriötilanteiden toiminnasta toimintakorttimalleina esitettynä. 


Vesihuoltolaitoksen sähkönsannin varmistaminen

Säkrande av eltillförseln till vattenverken

Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin vuonna 2013 julkaisema opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi.


Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristo 

Självvärderingsmätare för vattentjänstverk

Vesihuoltolaitokset voivat arvioida vesihuoltopalveluidensa tasoa ja tunnistaa toiminnan kehittämistarpeita julkaisussa esitetyn arviointimittariston avulla.


Vesihuollon riskit hallintaan

Vinkkejä oman kaivon tai jätevesijärjestelmän omistajalle.


Vesistöjen ja juomaveden 137Cs, 90Sr ja 3H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vuonna 2009 julkaistu raportti on katsaus Suomen vesistöjen järvikohtaisiin, alueellisiin ja ajallisiin 137Cs-, 90Sr- ja 3H-pitoisuuksien vaihteluihin 1960-luvulta 2000-luvulle. Lisäksi tarkastellaan samojen radionuklidien pitoisuuksia juomavedessä ja niistä aiheutuneita säteilyannoksia ja tarjotaan mallinnukseen perustuva työkalu radionuklidien pitoisuuksien arviointiin laskeumatilanteessa.


Water Safety Plan Manual: Step-by-step risk management for drinking-water suppliers

WHOn englanninkielisessä julkaisussa kuvataan veden laadun turvaavan suunnitelman, Water Safety Planin, laatiminen ja käyttöönotto. WSP:n avulla pyritään hallitsemaan talousveden laatu raakavesialueelta kuluttajien hanaan.Oppaassa käydään käytännönläheisesti läpi WSP:n laadinnan ja käyttöönoton 11 vaihetta. 


Water Safety Portal

WHOn englanninkielisestä portaalista löytyy mm.
 • WSP Manual, käytännönläheinen ohje WSP:n laadintaan
 • WSP Quality Assurance Tool, työkalu laaditun WSP:n itsearviointiin
 • listaus WSP:stä laadituista tai siihen liittyvistä julkaisuista   
 • Kaiken portaalissa olevan materiaalin saavat käyttöönsä rekisteröityneet käyttäjät. Rekisteröityminen on maksutonta.

  WSP ja SSP 

  Verkossa toimivat WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut ohjaavat vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos luo oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi. Maksuttoman tietojärjestelmän käyttäjätunnuksia voi hakea sähköisellä lomakkeella, joka löytyy verkkosivun https://wspssp.fi aloitussivulta "pyydä käyttäjätiliä"-painikkeen takaa. 


  Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

  Säkerhetsstrategi för samhället

  Kaikissa tilanteissa turvattavia yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja koskeva valtioneuvoston periaatepäätös (16.12.2010). Vesihuollon turvaamista käsitellään yhteiskunnan turvallisuusstrategian infrastuktuurin toimivuutta koskevassa luvussa.


  Ympäristöterveyden erityistilanteet.

  Opas on tarkoitettu kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaisille ja heidän yhteistyökumppaneilleen tueksi niin varautumiseen kuin tilanteessa toimiiseenkin terveysvaaraa aiheuttavissa ympäristöperäisissä erityistilanteissa.  Oppaassa on tarkasteltu laajasti erilaisia uhkatilanteista laajasta sähkökatkosta säteilyvaaraan.

  Palaa otsikoihin


  Palaa otsikoihin

  Verkostot ja pumppaamot

   

  EU Reference document Good Practices on Leakage Management

  Euroopan komission on julkaissut osana vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa kolme opastavaa raporttia vuotojenhallinan hyvistä käytännöistä:

  VESANLIMA –saneerausprojektin loppuraportti

  Vesilaitosyhdistys yhdessä 18 vesihuoltolaitoksen ja kuuden alan yrityksen kanssa toteutti pääosin vuoden 2011 aikana ns. VESANLIMA –projektin (”Vesihuoltoverkostojen saneerauksen ja ylläpidon uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisohjelma”).VESANLIMA oli luonteeltaan kehittämisohjelma, jossa tehtiin kartoitus keskeisistä verkostosaneerauksen pullonkauloista ja etsittiin uusia toimintamalleja verkostojen saneerausinvestointien toteuttamiseen.


  Vesihuollon liittymätietojen tarkastamisen ja korjaamisen ohje, Vehti

  Tämän ohjeen mukaan vesihuollon liittymätiedot saatetaan ajan tasalle eri rekistereissä. Liittymätiedot voidaan tarkastaa yhdistämällä vesihuoltolaitoksen asiakastietoja kunnan rakennus- ja huoneistotietoihin paikkatietomenetelmien avulla. Tarkastamisen jälkeen tiedot korjataan eri rekistereihin tarpeellisilta osin.


   

  ROTI - Rakennetun omaisuuden tila 2009

  Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n hankkeessa arvioitiin rakennetun omaisuuden tilaa. Vesijohdoista yli 30 % ja viemäreistä 37 % on jo yli 30 vuotta vanhoja. Arvion mukaan tämänhetkinen vesihuoltoverkostojen saneeraustaso on riittämätön. Se tulisi korottaa nykyisestä tasosta 120 milj. euroa vuodessa noin kolminkertaiseksi.

   

  Vaihtoehtoiset viemärihajujen käsittelytekniikat, niiden suunnitteluperusteet ja toimivuus eri kohteissa

  Vuonna 2007 laaditussa selvityksessä käsiteltiin seuraavia menetelmiä: otsonointia, aktiivihiilisuodatusta, biosuodatusta ja nestereaktoria. Tietoa koottiin menetelmien toiminta- ja suunnitteluperiaatteista, mitoituksesta, asennuksesta ja toimintaolosuhteista. Kokemusten ja saatujen tulosten pohjalta julakisussa arvioidaan menetelmien etuja, haittoja ja kustannuksia sekä esitettiin suosituksia periaatteiksi hajukaasujen käsittelymenetelmän valintaan.

   

  Vesihuoltolaitokset 1998 – 2000 - vesilaitokset

  Suomen ympäristökeskuksen tilastojulkaisu sisältää mm. vesihuoltolaitoskohtaiset vesijohtoverkoston pituudet ja materiaalit.

   

  Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa 

  Vesi-Instituutti WANDERin julkaisussa on perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä talousveden laadun merkityksen arvioimiseksi materiaalien kestävyydelle. Selvityksessä paljastui, että asennus- ja käyttöönottovirheet aiheuttavat eniten vaurioita talousveden jakelu- ja kiinteistöverkostoissa.

   

  Vesihuoltoverkostojen nykytila ja saneeraustarve – YVES-tutkimuksen päivitys 2008

  Maa- ja metsätalousministeriö teetti FCG Planeko Oy:llä selvityksen Vesihuoltoverkostojen nykytilasta ja saneeraustarpeesta. Hanke oli vuonna 1992 valmistuneen Yhdyskuntatekniikan verkostojen nykytilaa ja saneeraustarvetta koskevan YVES-tutkimuksen päivitys vesihuollon verkostojen osalta.


  Palaa otsikoihin


  Palaa otsikoihin

  Vesihuolto  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo
  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelossa on määritetty perustehtävät ja tulosteet, jotka tulee sisällyttää suunnittelutoimeksiantoon. Lisäksi luettelossa on valinnaisia, erikseen tilattavia, täydentäviä lisätehtäviä tai asiantuntijaselvityksiä. 


  Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys

  VVY  syksyllä 2014 Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoituksella käynnistämä Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys.


  Elintarviketeollisuus vesihuoltolaitoksen asiakkaanaMaa- ja metsätalousministeriön julkaisu hyvistä käytännöistä ja periaatteista elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen sopimussuhteessa vuodelta 2014. Oppaaseen  on koottu lainsäädännön vaatimukset sekä ohjeitaja suosituksia yrityksen ja laitoksen välisen yhteistyön järjestämisestä. 

  Elämme puhtaasti vedestä -julkaisu- tietoa vesihuollon merkityksestä


  Vaara vaanii kaivannossa – opas

  Kaivantotyön suunnittelijoille ja tekijöille on tehty taskukokoinen työohje kaivannon turvalliseen toteuttamiseen. Tavoite on, että mahdollisimman moni työntekijä saa oppaan. Vaara vaanii kaivannossa – opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen.  Faran lurar i schaktgropen 

  I guiden beskrivs hur en trygg schakt genomförs i

  byggprojekt.


  llmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

  Suomen ympäritökeskuksen tutkimusjulkaisu vuodelta 2012. Julkaisussa on esitetty kirjallisuuselvitykseen ja haastatteluiden pesusteella laadittuja arvoita ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesihuoltoon sekä keinoja vesihuollon sopeutumiseksi ilmastonmuutokseen.


  Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset.

   

  Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma - hyviä suunnittelukäytäntöjä


  Suomen vesihuollon suuntaviivoja
  Vuonna 2007 yhteistyössä MMM:n sekä Kuntaliiton kanssa julkaistu raportti


  Vesihuollon ylikunnallinen sopimuspohjainen yhteistyö

  Vuonna 2009 valmistunut diplomityö


  Vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportti 2010


  Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristo 

  Självvärderingsmätare för vattentjänstverk


  Vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöt Suomessa

  Vuonna 2009 valmistunut Tuija Tukiaisen diplomityö.


  Vesihuoltoverkostojen nykytila ja saneeraustarve (YVES-päivitys 2008)
  Välttämätön vesi - julkaisu - tietoa vesihuollosta tavalliselle veden käyttäjälle
  Palaa otsikoihin


  Palaa otsikoihin

  Vesivarat


  Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen. WaterAdapt-projektin loppuraportti


  SY16/2012 Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen. WaterAdapt-projektin loppuraportti

  Noora Veijalainen, Juho Jakkila, Teemu Nurmi, Bertel Vehviläinen,
  Mika Marttunen ja Juha Aaltonen, 2012.

  Suomen ympäristö 16/2011, Luonnonvarat, 138 sivua. 
  Suomen ympäristökeskus (SYKE). URN:ISBN: 978-952-11-4018-1, 
  ISBN 978-952-11-4018-1 (PDF).

  Julkaisu on saatavana myös painettuna ISBN 978-952-11-4017-4 (nid.).

  Palaa otsikoihin  Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
  Sulje

  Evästekäytännöt

  Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

  1. Mitä evästeet ovat?

  Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

  Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

  2. Miksi evästeitä käytetään?

  Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

  3. Mitä evästeitä käytetään?

  Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

  Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

  Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

  Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

  4. Evästeiden hallinta ja estäminen

  Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

  Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

  Sulje