facebook twitter

Sprinkleritestauksen hyvät käytännöt

Ohjeen tarkoitus on opastaa sekä vesilaitoksia, sprinklerilaitteiston haltijoita että sprinkleritestaajia sellaiseen toimintamalliin, jolla voidaan estää sprinklerilaitteistojen testauksen mahdolliset haittavaikutukset vesihuoltolaitosten toimintaan. Ohjeessa ja sen taustaselvityksessä esitetään lisäksi yhteenveto sprinklereiden käyttöön liittyvästä lainsäädännöstä, laitteistosta sekä tarkastuksiin liittyvistä vedenottotilanteista.

Kun sprinkleri ottaa verkostosta vettä, paine ja veden laatu verkostossa saattavat muuttua. Sprinklerin käytön aikana sammutusvedestä muodostuva viemärivesi ei saa aiheuttaa haittaa viemärin toimintaan tai jäteveden laatuun. Ilmoittamattomat sprinklerilaitteistojen testaukset voivat myös näyttäytyä automaatiojärjestelmissä verkostovuotojen kaltaisina, johtaen vesilaitoksella aiheettomasti verkostovuotojen etsintään. On siis erittäin tärkeää, että vuoropuhelu sprinklerilaitteistojen haltijoiden, testaajien ja vesilaitosten välillä on toimivaa.

Ohje ehdottaa toimintamallia testauksesta sopimiseen, testausten ajoitukseen, niitä edeltävään riskienarviointiin ja testauksen raportointiin sekä mahdolliseen kuluttajille tapahtuvaan viestintään testauksesta johtuen. Talousvesiverkostoon liitettyjen sprinklereiden testaus näkyy vesihuoltolaitosten arjessa vähintäänkin lupamenettelyyn liittyvänä resurssitarpeena. Testauksen aikana vesilaitoksen edustaja saattaa olla mukana testauksessa ja mahdolliset yleisen vesijohtoverkoston venttiilien sulkemiset tekee aina vesihuoltolaitoksen henkilöstö. 

Nykyiset sprinklerisopimukset saattavat jo sisältää testausohjeeseen rinnastettavia yksityiskohtia. Päivityksen ja jakelun helpottamiseksi ohjeistus on suositeltavaa antaa sprinklerisopimuksesta erillisenä liitteenä. Laitteiston haltija toimittaa päivitetyn ohjeistuksen testaajille aina testausluvan ohessa. Ajantasaisen ohjeen tulee myös löytyä sprinklerikeskuksesta.

Sprinkleritestauskäytäntöjen digiloikka on vielä edessä: sen tuloksena vesihuoltolaitoksilla voisi olla digitaalinen testausajan varauskalenteri sekä digitalisoitu testauslupa- ja raportointikäytäntö.

Voit ladata pdf-julkaisun maksutta verkkokaupasta: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/sprinkleritestauksen-hyvat-kaytannot/

Ohje laadittiin Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamana.

 

Jaa sivu:

Tulosta