facebook twitter

Luonnos valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi on lausunnoilla 20. elokuuta saakka

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä.

 

Suunnitelma sisältää sekä jätehuoltosuunnitelman että jätteiden synnyn ehkäisy –suunnitelman. 
 

Tausta

Valtakunnallinen jätesuunnitelma on kuuden vuoden välein tehtävä suunnitelma Suomen jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteista ja toimenpiteistä. Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan vuoteen 2023 on valittu neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä yhdyskuntajätteet. Näissä jätevirroissa on erityisiä haasteita jätteen synnyn ehkäisyssä tai kierrätyksen edistämisessä. 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportti on julkaistu aiemmin (Suomen ympäristö 3/2017). Lisäksi jätesuunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista julkaistaan myöhemmin oma julkaisunsa. 
 

Tavoitteet

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 esittää jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet ja niihin tähtäävät toimenpiteet sekä toimenpiteille vastuutahot. 

Vesihuoltolaitostoimintaa koskee muun muassa tavoite 8 "Kierrätysraaka-aineista valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineesta valmistettuja lannoitteita." Tavoitteeseen liittyen ehdotetaan seuraavia toimenpide-ehdotuksia:  
 - Lisätään tutkimusrahoitusta kierrätyslannoitevalmisteista sekä ravinteiden talteenotosta jätteistä 
- Kehitetään ja otetaan käyttöön maatalouden ohjauskeinoja, jotka kannustavat kierrätysravinteiden käyttöön peltoviljelyssä 
- Kierrätyslannoitevalmisteille kehitetään vapaaehtoinen laatujärjestelmä menekin edistämiseksi 
- Luodaan räätälöityjä ravinteiden tarjoamis- ja hyödyntämismalleja.
- Kierrätystavoitteet sisällytetään kuntien ja muiden julkisten hankkijoiden viherrakentamisen hankintaperiaatteisiin ja luodaan hankintaohje, joita käyttämällä hankinnoissa suositaan kierrätettyjä lannoitevalmisteita. 
 

Suunnitelman laatineet tahot

Ympäristöministeriö on vastannut jätesuunnittelusta ja Suomen ympäristökeskus on hoitanut suunnitelman käytännön työstämistä. Ohjausryhmänä on toiminut jätealan strateginen yhteistyöryhmä. Lisäksi jätesuunnitteluun on osallistunut laaja asiantuntija- sekä sidosryhmäjoukko.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvä materiaali löytyvät tästä linkistä. 
 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta