facebook twitter

Työsuojelu ja työturvallisuus/STM

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

5.4.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen.

Viite: Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta muistioineen, HARE-numero STM077:06/2012

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä.

Vesilaitosyhdistys toteaa lausuttavana olevasta aineistosta seuraavaa: Lainsäädäntöön tehtävät muutokset ovat pitkälti teknisluonteisia. Lainsäädännön rakenteen muutoksiin Vesilaitosyhdistyksellä ei ole lausuttavaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 921/2010 säädetään biologisten tekijöiden luokituksesta ja viitataan asetukseen 1155/1993. Viittaus tulee muutoksen yhteydessä päivittää.

Asetuksessa 1155/1993 edellytetään (13 §), että työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet ja, milloin se on tarkoituksenmukaista, asetettava nähtäviksi ohjeita, joiden tulee sisältää vähintään noudatettavat menettelytavat IV ryhmään kuuluvan biologisen tekijän käsittelyssä. Tältä osin on ehdotettu, että jatkossa edellytettäisiin, että työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet menettelytavoista sekä III että IV ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyyn sekä vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle. Direktiivissä 2000/54/EY (artikla 10) edellytetään kirjallisia ohjeita ainoastaan IV luokan biologisten tekijöiden käsittelyyn. Vesilaitosyhdistys ei kannata toiminnanharjoittajien velvoitteiden laajentamista asettamalla kansallisesti direktiiviä tiukempia vaatimuksia.

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja
Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö

Jaa sivu:

Tulosta