facebook twitter

Kokonaishoitopalvelua koskevat verosäännökset/VM

Hallituksen esityksen luonnos laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta. Ehdotetut säännökset koskevat elinkaarihankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa.

13.10.2017
Valtiovarainministeriö
valtiovarainministerio@vm.fi
Viite: Lausuntopyyntönne VM117:00/2017

Hallituksen esityksen luonnos laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n sekä arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

 

Vesilaitosyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa kunnioittavasti seuraavaa: 

 

Ehdotetut säännökset koskevat elinkaarihankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa. Kokonaishoitopalvelua koskevien verosäännösten soveltamisalaa elinkeinoverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa laajennettaisiin siten, että se koskisi muitakin kuin valtion väylähankkeita.

 

Säännösten soveltamisalan laajennuksen tavoitteena on myös selventää verotusta ja poistaa elinkaarihankkeiden toteuttamiseen liittyviä verotuksellisia riskejä. Riskejä on aiheutunut esimerkiksi siitä, että verotuksessa tulot ja menot sekä veron suorittamisvelvollisuus realisoituvat tiettyjen hyödykkeiden kohdalla eri aikaan kuin hankkeen toteuttaja saa niistä sopimuksen mukaisen korvauksen. Vesilaitosyhdistys pitää säännösten soveltamisalan laajentamista perusteltuna.

 

Ehdotetut kokonaishoitopalvelua koskevat erityissäännökset koskisivat uudisrakennushankkeiden lisäksi myös peruskorjaushankkeita. Vesilaitosyhdistyksen näkemyksen mukaan muutosesitys on perusteltu, jos sillä voidaan poistaa sellaisia verotuksellisia epäkohtia, jotka aiheuttavat taloudellista epävarmuutta elinkaarihankkeissa.

 

Vesihuollossa elinkaarimallin edellytyksiä on jo varsin paljon selvitelty ja joitakin hankkeita jo toteutettukin. Jos lainsäädäntö ei vaikeuta elinkaarihankkeiden toteuttamista, niitä tullaan todennäköisesti toteuttamaan nykyistä enemmän. Elinkaarimalli yleistynee varsin nopeasti vesihuollossa niin uudisrakentamishankkeissa kuin korjausrakentamisessakin (ml. myös verkostosaneeraukset).

 

Osmo Seppälä, toimitusjohtaja
Anneli Tiainen, lakiasiain päällikkö

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta