Vesilaitosyhdistys

Finlands Vattenverksförening

Vattenverksföreningen (VVY) grundades 1956 som en branschorganisation för vatten- och avloppsverk. VVY har cirka 300 vatten- och avloppsverk som medlemmar. Deras verksamhet täcker över 90 % av Finlands vattentjänster. VVY har också cirka 150 företag som samarbetsmedlemmar.

Verksamhetside


Intressebevakning

Staten styr vattentjänsterna genom lagstiftning, bestämmelser, finansiering och forskning. VVY:s uppgift är att påverka statsmakten så att dess åtgärder stöder en ekonomisk och ändamålsenlig verksamhet gällande vattentjänsterna. VVY verkar också som kontor för Vattentjänstpoolen. För att utveckla EU- regler VVY verkar aktivt inom EUREAU, som är ett gemensamt organ för de nationella vatten- och avloppsverksföreningarna.Utveckling

VVY producerar olika direktiv och rekommendationer samt olika tekniska och administrativa publikationer för sina medlemmar. Genom VVY:s nyckeltalsystem kan medlemsverken samla och sätta användbara parametrar för sitt utvecklingsarbete. Vattentjänstfonden stöder utvecklingsprojekt som är nödvändiga för vatten- och avloppsverken.Skolning

VVY befrämjar sina medlemmars kompetens och färdigheter genom att erbjuda mångsidig utbildning, ordna kurser och vattentjänstdagar. VVY är den största arrangören av korta kurser inom vattentjänstbranschen i vårt land. VVY arrangerar riksomfattande vattentjänstdagar varje år i maj eller juni och dessutom regionala vattentjänstdagar. Vartannat år organiserar VVY Yhdyskuntatekniikka –utställningen tillsammans med fyra andra organisationer.Medlemstjänster

Tjänsterna avsedda för de egentliga medlemmarna innefattar rådgivning per telefon och elektronisk post samt skriftliga utlåtanden. Andra medlemstjänster är infobladet för medlemmarna som sänds varje månad, medlemsbrev och Vesitalous- tidningen. Dessutom delas så gott som alla VVY:s publikationer ut åt medlemmarna i ett exemplar.

Mera information:


Osmo Seppälä

osmo.seppala(at)vvy.fi

tel. +358 9 8689 0122